Mödrahälsovårdsenheten

Mödrahälsovårdens uppdrag är att genom främjande och förebyggande insatser samt identifiering av risker för ohälsa, bidra till god sexuell och reproduktiv hälsa och på så sätt minimera risker och sjuklighet för kvinnor ochFödelseträdet barn under graviditet, förlossning och spädbarnstid.

Mödravårdens uppdrag innefattar bland annat hälsovård under graviditet, cellprovskontroller och preventivmedelsrådgivning.

För att nå målet att alla kvinnor och blivande föräldrar inom landstinget ska kunna erbjudas en likvärdig vård inom mödrahälsovården, krävs utveckling och samordning av insatserna.
Läs mer...


Aktuellt

 Information från Mödra-och barnhälsovårdspsykologerna

 Sommarinfo 2018

 Kulturdoulaprojektet

 Allergibehandling vid graviditet

 Tabell över allergiläkemedel vid graviditet 2018

 Webbutbildning om Graviditet och fetma

 Rutin för bokning av RUL och KUB remiss från 5 april 2018

 Metodbeskrivning SurePath, vätskebaserat cellprov

 Byte av sökord för åtgärdskodning samt tillägg av sökord för diagnossättning

 Information om övergång till vätskebaserad cytologi

 Här hittar du information om webbtidboken

 Information om Cytburken

 Rutin för asylsökande, flyktingar, tillståndslösa eller andra utländska person som behöver sjukvård