Närvårdsavdelningen i Uppsala

Hälsa och habilitering har startat en ny vårdform i Uppsala. Vi arbetar med patientnära vård, vilket ger mer tid med patienten, hög vårdkvalitet och ökad patientsäkerhet. Närvårdsavdelningen finns på Kronparksgården i Uppsala. Vi har 20 platser och tar i första hand emot patienter som behöver inneliggande sjukvård men som inte behöver Akademiska sjukhusets resurser.

Avdelningen avlastar Akademiska sjukhuset och erbjuder patienten ett sammanhållet omhändertagande. Patienter kan slussas direkt till oss från akutmottagningen, via primärvården eller från landstingets äldrevårdsenhet och Mobila äldreakuten.

Tillsammans med andra i vårdkedjan skapar vi en sammanhållen vårdprocess som bidrar till tydlighet och trygghet för patienter och anhöriga. Samtidigt minskar risken för återbesök i akutvården och patientsäkerheten förbättras.

Att skapa förutsättning för att patienter ska få sitt vårdbehov tillgodosett när de kommer hem är mycket viktigt. En betydelsefull del i vårdprocessen är därför att samverka med exempelvis husläkare i primärvård och kommunal hemsjukvård.