Närvårdsavdelningen i Uppsala

Närvårdsavdelningen är en mellanvårdsavdelning för patienter som behöver inneliggande vård, men inte de resurser som finns på Akademiska sjukhuset. På avdelningen arbetar vi med patientnära vård, vilket ger mer tid med patienten, hög vårdkvalitet och ökad patientsäkerhet.

Vi har 15 platser och tar i första hand emot patienter från Region Uppsalas vårdcentraler och Mobilt närvårdsteam. Vi tar även emot patienter som akutmottagningen identifierat som lämpliga för omhändertagande på Närvårdsavdelningen.

Tillsammans med andra i vårdkedjan skapar vi en sammanhållen vårdprocess som bidrar till tydlighet och trygghet för patienter och anhöriga. Samtidigt minskar risken för återbesök i akutvården och patientsäkerheten förbättras.

Att skapa förutsättning för att patienter ska få sitt vårdbehov tillgodosett när de kommer hem är mycket viktigt. En betydelsefull del i vårdprocessen är därför att samverka med exempelvis husläkare i primärvård och kommunal hemsjukvård.