Nationell patientenkät

Nationell Patientenkät (NPE) är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Genom NPE får patienten möjlighet att berätta om sin upplevelse och erfarenhet av vården. Patienters synpunkter på vården är en viktig källa för att ständigt förbättra verksamheterna. Det är även ett underlag för jämförelser, ledning och styrning samt för patienternas vårdval.

SKL har gjort ett omtag kring hur patienterfarenheter mäts, vilket resulterat i en ny enkätmodell. Den nya modellen lägger en större innebörd av patientupplevelsen, genom nya frågeställningar.

Information om mätningar 

  • För somatisk öppen- och slutenvård samt akutmottagningarna gäller manuell inloggning under rubriken "Resultat" i högerspalt.
  • 2017 är en mellanårsmätning vilket innebär att resultaten presenteras på sjukhusnivå.