Patientnämndens kansli

 

När en patient eller närstående har frågor om eller  synpunkter på vård, behandling eller bemötande, rekommenderas de att i första hand vända sig till personalen eller verksamhetschefen där vården skett . Vill patient eller anhörig framföra sina synpunkter eller frågor till någon utomstående, kan de hänvisas till patientnämndens kansli.

Nämnden och tjänstemännen på kansliet har inga disciplinära befogenheter och gör inga medicinska bedömningar.

Patientnämnden fungerar som en länk mellan patient och vård, både nämndemän och tjänstemän har tystnadsplikt.

Du som personal är också välkommen att kontakta oss.

Våra viktigaste arbetsuppgifter är:

  • Tillhandahålla och hjälpa patienten att få den information den behöver för att kunna ta tillvara sina intressen i hälso- och sjukvården
  • Främja kontakter mellan patienter och vårdpersonal
  • Hänvisa patienter till rätt myndighet
  • Rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter
  • Informera vårdpersonal och patienter om verksamheten

 

https://www.1177.se/Uppsala-lan/Regler-och-rattigheter/Om-man-inte-ar-nojd-med-varden/