Patientsäkerhet i Region Uppsala

Region Uppsala har nollvision för vårdskador som är möjliga att undvika. Arbetet med patientsäkerhet är systematiskt och kontinuerligt. För att förhindra vårdskador följer landstinget nationella riktlinjer från exempelvis Sveriges kommuner och landsting, samt Socialstyrelsen.

Flera regionsövergripande dokument och verktyg lägger grunden för arbetet i vårdförvaltningarna:

 

I sammanfattning av patientsäkerhetsberättelsen 2016 beskrivs arbetet övergripande. Där finns också strategier för patientsäkerhet och vårdrelaterade infektioner.

På regionuppsala.se finns hela patientsäkerhetsberättelsen, samt berättelser från övriga vårdförvaltningar.

Patientnämndens kansli spelar en viktig roll i utvecklingen av patientsäkerheten. Läs mer om deras roll som oberoende part.