Primärvårdsapotekare

Apotekare med fokus på äldres läkemedel

Inom primärvården finns tillgång till apotekare som fungerar som ett stöd vid läkemedelsgenomgångar framför allt för äldre patienter. Apotekarna är stationerade på Äldrevårdsenheten men är en resurs för alla primärvårdsläkare i länet.

Vid genomgången går apotekaren igenom en patients samtliga läkemedel, kopplat till diagnos och symtom. Man tittar på om det finns indikation för alla läkemedel samt bedömer läkemedlens lämplighet bland annat utifrån Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för äldre. Apotekaren analyserar även om doseringen är bra för patienten med hänsyn till njurfunktion eller annan sjuklighet, samt biverkningar och interaktioner. Vid läkemedelsgenomgången görs också analys av doseringsintervall, läkemedelsform och om det finns andra sätt att inta läkemedlen som underlättar för patienten. Apotekaren rekommenderar sedan eventuella förändringar som läkaren tar ställning till.

Apotekarna arbetar dels på distans, men också genom att förbereda läkemedelsgenomgångar som sedan gås igenom muntligt, t ex i samband med rond tillsammans med läkare, sköterska och vårdpersonal.