Riks-och regionvård

Landstinget Uppsala ingår tillsammans med Gävleborg, Dalarna, Sörmland, Västmanland, Örebro och Värmland i en gemensam sjukvårdsregion. Samarbetet leds av en politisk nämnd med tre ordinarie och tre ersättare från varje landsting. Nämnden som är en av sex i landet, benämns Samverkansnämnden i Uppsala/Örebroregionen.

Syftet med samarbetet är bland annat att gemensamt säkerställa befolkningens behov av högspecialiserad vård, ofta kallad regionvård. Regionvård erbjuds i första hand vid universitetssjukhusen i Uppsala och i Örebro och regleras till innehåll och ekonomi via bilaterala avtal.

Syftet är också att landstingen ska samverka inom andra områden i hälso- och sjukvården när så är ändamålsenligt. Samarbetet ska kännetecknas dels av ett patientperspektiv och dels av ett produktionsperspektiv. Ambitionen är att harmonisera villkoren för medborgarnas rätt och möjlighet att ta del av hälso- och sjukvård med ett likartat utbud i de sju landstingen och att skapa förutsättningar för en kostnadseffektiv vårdproduktion.

I vänsterspalt finner du information om avtalen som reglerar samarbetet, den regionala prislistan och Samverkansnämndens verksamhet.

Samverkansnämnden i Uppsala-Örebroregionen
Mer information om nämndens ledamöter, verksamhetsplan och aktivitetsplan, aktuella arbetsgrupper med mera. Här finns också protokoll från Samverkansnämnden och dess arbetsutskott. Se länk i högerspalt.