Sjukvårdsavtal

Nedan finner du information om avtalen som reglerar samarbetet i regionen.

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion har ett nytt Samverkansavtal som gäller från och med 1 januari 2016.

Här hittar du vårdavtalet, som reglerar den vård som sjukvårdsregionen köper av Akademiska och USÖ.
Vårdavtal Uppsala- Örebroregionen
Kortversion av vårdavtal

Landstinget har tecknat ett nytt vårdavtal med Norrlandstingens regionförbund, som gäller fr.o.m. 1 januari 2016.
Vårdavtal Norrlandstingens regionförbund
Kortversion av vårdavtal 

Landstinget har tecknat ett nytt avtal med Ålands hälso- och sjukvård som gäller fr.o.m. 1 januari 2016.
Vårdavtal med Åland

Avtal för regionsjukvård inklusive akut och remitterad vård 2016-2019 - mellan Akademiska sjukhuset i Uppsala och landstingen i Sörmland, Västmanland, Gävleborg, Dalarna, Värmland och Örebro läns landsting.

Dessa avtal är ramavtal för akut och remitterad vård, inklusive remissbunden högspecialiserad utomlänssjukvård med tillhörande tjänster som utbildning och konsultationer.

Samverkan mellan landstingen regleras, utöver detta avtal, av riksavtalet för utomlänsvård, avtal om regional samverkan i Uppsala-Örebroregionen och i förekommande fall bilaterala mellanlänsavtal.

Avtal om regional samverkan i Uppsala-Örebroregionen
Avtalet reglerar samverkan mellan landstingen i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Reglerar bland annat samverkansområden, organisation och struktur för samverkan och ansvaret för gemensamma åtaganden.

Mellanlänsavtal om vidgade valmöjligheter inom hälso- och sjukvården mellan landstinget i Uppsala län och landstingen i Gävleborg, Västmanland samt Stockholm.
Landstingen har samverkat via olika överens­kommelser för att erbjuda boende och pendlare, som av närhets- eller kommunikations­skäl vill söka vård i grannlandstinget vidgade möjligheter än vad som ges i Riksavtalet.
Mellanlänsavtal Stockholm
Mellanlänsavtal Västmanland

Riksavtal för utomlänsvård
Riksavtalet reglerar en miniminivå för invånarnas valmöjligheter i vården. Dess tillämpningsområden omfattar hälso- och sjukvård efter remiss från hemlandstinget, vid förlossningsvård eller annan vård av akut karaktär. Riksavtalet tillämpas främst när det inte finns andra avtal som reglerar samarbetet.
Riksavtal