STI/hiv-prevention

2017-12-04 Tio år med hivprevention 2006-2016
Det rapporterade antalet fall av hiv ligger på en låg och stabil nivå i Sverige. Men för att hivinfektioner ska upptäckas så snabbt som möjligt bör hälso- och sjukvården erbjuda fler personer att testa sig. Det är en av Folkhälsomyndighetens slutsatser i en aktuell översyn av den nationella strategi mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar som antogs år 2005. Läs hela rapporten här.

2017-12-01 Ny nationell strategi mot hiv
På Världsaidsdagen presenterade regeringen en ny nationell strategi mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar. Det övergripande målet handlar om att minska spridningen av hiv, samtidigt som den som drabbas av hiv måste få ett bra stöd. Samtidigt behöver uppmärksamheten på hiv och erbjudande om testning öka, både inom primärvården och generellt inom hälso- och sjukvården. Läs hela strategin här.

2017-12-01 Rapport: Hiv i Sverige 2016
De flesta som lever med hiv och genomgår effektiv behandling har omätbara virusnivåer i blodet. Därmed är risken för överföring minimal. Men kunskaperna om hiv och hur hiv överförs varierar i befolkningen. Det visar Folkhälsomyndighetens nya undersökning om allmänhetens kunskap, attityder och förhållningssätt till hiv som besvarats av drygt 11 000 personer. Läs rapporten "Hiv i Sverige 2016" här.

2014-10-22 Underlag till nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram ett underlag för utformningen av en nationell strategi för arbetet inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Sverige. Socialstyrelsen har varit huvudasnvarig för uppdraget
Underlag till SRHR strategi (PDF)

För frågor kontakta STI-samordnare Arianne Roberts,
018-611 03 85 eller arianne.roberts@regionuppsala.se

STI (Sexually Transmitted Infections) är ett samlingsnamn för sexuellt överförda infektioner. Det är infektioner som smittar vid alla typer av sexuella kontakter där slemhinna kommer i kontakt med slemhinna och i vissa fall via blod, exempelvis hiv och hepatit. Gemensamt för flera av dessa är att man kan vara infekterad utan att ha några symtom, en smittad person kan därför föra smittan vidare utan att vara medveten om det. En del infektioner är anmälningspliktiga enligt den svenska smittskyddslagen och klamydia är den vanligaste anmälningspliktiga sexuellt överförbara sjukdomen i Sverige.

Enligt regeringens proposition (prop. 2005/06:60) Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar bör "Samhället begränsa spridningen av hiv och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar och begränsa konsekvenserna av dessa infektioner för samhället och för den enskilde".

Kunskapsdokument om Smittsamhet vid behandlad hivinfektion:

Smittsamhet vid behandlad hivinfektion (PDF)
 
Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion (PDF)

Det förebyggande arbetet kring hiv/STI i länet samordnas av en expertgrupp för SRHR-frågor som samlar verksamheter som arbetar med sexuell hälsa under leding av regionens smittskyddsläkare. Gruppen ska identifiera behov, initiera eventuella insatser, ge förslag till beslut samt fungera som en kanal till beslutande ledning.
SRHR-gruppens uppdragsbeskrivning 

Vägledande dokument:

Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (PDF)  

Nationell handlingsplan för klamydiaprevention (PDF)

Sexualitet och reproduktiv hälsa (PDF)

Samtal om sexualitet (PDF)

Kunskapsbaserad hivprevention (PDF)

Migration och sexuell hälsa (PDF)

Ungdomars sexuella hälsa (PDF)

Hiv STI Juridik (PDF)

Nationell kommunikationsstrategi (PDF)