STI/hiv-prevention

2016-01-14 Ny rapport från Folkhälsomyndigheten
Män som har sex med män har inte tillgång till hälso- och sjukvård på samma villkor som andra. En ny rapport från Folkhälsomyndigheten visar att hälso- och sjukvården fortfarande ofta missar tillfällen att erbjuda exempelvis testning för könssjukdomar. Läs hela rapporten HÄR. (PDF)

2015-06-11 Uppföljningstiden för säkert hivtest halveras
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att uppföljningstiden för säkert hivtest halveras, från dagens 12 veckor till 6 veckor. Uppföljningstiden är den tid som man måste passera från ett misstänkt smittotillfälle till dess att man kan ta ett prov som ger ett smittförlitligt svar för att utesluta hivinfektion. De så kallade kombinationstesterna, som alla svenska laboratorier numera använder, har mycket  hög känslighet för att diagnostisera tidig infektion.

Personer som söker för hivtestning bör omedelbart erbjudas detta eftersom det ger ökade möjligheter för att snabbt diagnistisera en eventuell infektion. En snabb diagnos leder till minskad smittspridning och tidig behandling, vilket är av stor vikt.
Mer information från folkhälsomyndigheten finns här (länk till annan webplats)

2014-10-22 Underlag till nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram ett underlag för utformningen av en nationell strategi för arbetet inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Sverige. Socialstyrelsen har varit huvudasnvarig för uppdraget
Underlag till SRHR strategi (PDF)

För frågor kontakta STI-samordnare Marie Björlin, 018-611 03 85 eller marie.bjorlin@lul.se

STI (Sexually Transmitted Infections) är ett samlingsnamn för sexuellt överförda infektioner. Det är infektioner som smittar vid alla typer av sexuella kontakter där slemhinna kommer i kontakt med slemhinna och i vissa fall via blod, exempelvis hiv och hepatit. Gemensamt för flera av dessa är att man kan vara infekterad utan att ha några symtom, en smittad person kan därför föra smittan vidare utan att vara medveten om det. En del infektioner är anmälningspliktiga enligt den svenska smittskyddslagen och klamydia är den vanligaste anmälningspliktiga sexuellt överförbara sjukdomen i Sverige.

Enligt regeringens proposition (prop. 2005/06:60) Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar bör "Samhället begränsa spridningen av hiv och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar och begränsa konsekvenserna av dessa infektioner för samhället och för den enskilde".

2013-12-12 Information om smittsamhet vid behandlande hivinfektion
Inför Världsaidsdagen kom Folkhälsomyndigheten ut med ett dokument till dem som arbetar med hiv-prevention inom hälso och sjukvården angående smittsamhet vid behandlad hiv. Det är tänkt att vara ett stöd vid kommunikationen om hiv och smittsamhet. Kunskapsunderlaget ”Smittsamhet vid behandlad hivinfektion”, som publicerades i oktober, där man utifrån det rådande kunskapsläget bedömer att smittrisken vid vaginala och anala samlag är minimal om kondom används och om den som har hiv uppfyller kriterierna för en välinställd behandling.
Hänvisa frågor från hivsmittade om ovanstående till behandlande läkare.

Kunskapsdokument om Smittsamhet vid behandlad hivinfektion:

Smittsamhet vid behandlad hivinfektion (PDF)
 
Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion (PDF)

Länets förebyggande arbete kring hiv/STI samordnas av en länsövergipande STI-samordningsgrupp under ledning av landstingets smittskyddsläkare.

Vägledande dokument:

Nationella strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (PDF)

Nationell handlingsplan för klamydiaprevention (PDF)

Sexualitet och reproduktiv hälsa (PDF)

Samtal om sexualitet (PDF)

Kunskapsbaserad hivprevention (PDF)

Migration och sexuell hälsa (PDF)

Ungdomars sexuella hälsa (PDF)

Hiv STI Juridik (PDF)

Nationell kommunikationsstrategi (PDF)