Om FRISK

Barn i förskoleåldern är ofta sjuka. Att de får infektioner är normalt och en viktig stimulans för barnets immunförsvar. Inom förskolan finns det många aktiviteter som utsätter både barn och personal för risken att bli drabbad av smittsam sjukdom.
Detta påverkar inte bara deras hälsa utan även spridningen av infektioner till närstående och övriga samhället.

Syftet med FRISK är att förbättra hygienrutiner och öka kunskapen om infektionssjukdomar på förskolorna.
På så sätt kan infektioner och smittspridning minskas. Även antibiotikabehovet bland barn minskar, vilket är en viktig del i kampen mot antibiotikaresistenta bakterier

Smittskyddsenheten har bland annat utarbetat förslag till råd och hygienrutiner som bör finnas skriftligt på varje förskola.