Material och presentationer från utbildningar

Vid sidan av övervakningen av smittsamma sjukdomar är utbildning och information en viktig del i Smittskyddsenhetens arbete. Det kan röra sig om direkta frågor från hälso- och sjukvårdspersonal om specifika fall eller frågor från privatpersoner, men även information till grupper inom förskolor, skolor och föreningar samt arbetsplatser. Det kan också vara allmän information till hälso- och sjukvården, speciella samhällsgrupper eller till allmänheten.
Mycket information finns på vår startsida under ”Nyheter – aktuellt” eller läggs in direkt under respektive ämnesområde. Det går även att hitta äldre information i ”Nyhetsarkivet”. Saknar du någonting på våra sidor får du gärna kontakta oss.

Smittskyddsenheten har återkommande utbildnings- och informationsmöten som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal och övriga samarbetspartners. Exempel på dessa är Viktoriadagen, influensainformation och smittspårningsutbildningar.

Viktoriadagen är en årligen återkommande dagslång utbildning som vänder sig till lokalt smittskyddsansvariga läkare och sjuksköterskor. Även medicinskt ansvariga sjuksköterskor (Mas) inom kommunal och privat vård, kommunernas miljökontor, Sektionen för vårdhygien, Strama, Länsveterinären och den militära sjukvården bjuds in. Erfarenhetsutbyte är en viktig del av dagen. Utbildningen saknade länge namn, men kallas för Viktoriadagen sedan en omröstning då mötena hölls på Viktoria Hotell och Konferens i mitten av 90-talet.
Presentationer från tidigare Viktoriadagar finner du här.

Influensainformation ges till länets vaccinatörer inför starten av varje säsong. Under en eftermiddag ges en sammanfattning av den föregående säsongen samt information och nyheter inför den kommande. Även grundkunskaperna om influensa brukar på olika sätt gås igenom.
Presentationer från senaste influensainformationen finner du här.

Smittspårningsutbildning blev aktuellt när Smittskyddslagen (SFS 2004:168) vid sidan av läkare även gav annan hälso- och sjukvårdspersonal med särskild kompetens möjlighet att smittspåra. Ett antal utbildningar har hållits under åren, men har under senare tid delvis ersatts av möjligheten till hospitering på Smittskyddsenheten.
Presentationer från tidigare smittspårningsutbildningar finner du här.

Utbildning i STI/hv-prevention är en viktig del i det primärpreventiva arbetet. Målgruppen för utbildningarna är de som i sin profession arbetar helt eller delvis inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).
Presentationer från tidigare utbildningar finner du här.