Programråd och kliniska riktlinjer

Programråd i Region Uppsala skapas som ett led i den nationella satsningen kring kunskapsstyrning. Programråd bildas när nya, alternativt uppdaterade, nationella riktlinjer finns. Syftet med programråden är att kartlägga och skapa lokala förutsättningar för att de nationella riktlinjerna implementeras och att bidra till att resultaten för den aktuella patientgruppen ständigt förbättras. Uppdrag för programråd

Vårdöversikter

En vårdöversikt är en processkarta med länkar till relevanta kunskapsstöd och visar på ett överskådligt sätt vem som gör vad i vården. Den beskriver vad patienten kan göra själv, vad primärvård, specialistvård och den kommunala hälso- och sjukvården kan göra för patienter med en specifik diagnos samt visa hur flöden mellan vårdnivåer ska ske. Översikterna läggs ut DocPlus i den takt de blir klara. 

Vårdöversikterna är inte statiska dokument utan ska förbättras kontinuerligt. För detta behöver vi användarnas hjälp! Finns det något som kan bli tydligare eller avviker praxis från det som står? Saknas något eller finns det något som behöver ändras på? Hör av dig till vår funktionsbrevlåda:  kunskapsstyrning@regionuppsala.se.

Kliniska riktlinjer

En klinisk riktlinje är ett beslutsstöd som beskriver hur ett visst hälsotillstånd bör utredas, behandlas och följas upp.  

Öppna jämförelser och Vården i siffror

Öppna jämförelser innebär utvalda indikatorer som används för att belysa hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet i Sveriges landsting. Den tryckta katalogen med Öppna jämförelser i hälso- och sjukvård har sedan 2015 ersatts med Vården i siffror. Den största förändringen är att nya data presenteras löpande jämfört med som tidigare i tryckt form en gång per år.

Nationella riktlinjer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet och utgör vägledning för vårdgivare. Riktlinjerna ger rekommendationer om vilken åtgärd som bör ges vid ett visst tillstånd och är ett stöd till att prioritera rätt åtgärder. De riktlinjer som tas fram är främst för sjukdomar och tillstånd som drabbar många människor och kräver mycket resurser. Hälso- och sjukvården följs sedan upp på de indikatorer som tagits fram i riktlinjearbetet och som är utgångpunkten i de nationella utvärderingarna av vården.

Samverkansnämnden Uppsala-Örebro 

Här finns information om hur de nybildade nationella programråden arbetar med stroke, diabetes, astma/KOL och psykisk hälsa. Du kan också läsa om vilka som representerar vår region i exempelvis NT-rådet, Inera och olika kompetensgrupper.