Försäkringsmedicin

Försäkringsmedicin är ett kunskapsområde om hur hälsa, sjukdom, vård och försäkringens utformning ömsesidigt påverkar varandra.

Definition av försäkringsmedicin:
Det försäkringsmedicinska kunskapsområdet innefattar medicinsk undersökning och utredning, bedömning av funktionstillstånd och aktivitetsnivå samt förebyggande, behandlande och rehabiliterande insatser kopplat till försäkringsmässiga ställningstaganden och hur dessa påverkar individen.
Utgångspunkten är tvärvetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet samt det ömsesidiga förhållandet mellan sjuklighet, medicin och försäkringssystem.
(Nationellt Försäkringsmedicinskt Forum, 2017)

En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess ska vara en naturlig del av vård och behandling för kvinnor och män. För de flesta människor innebär ett lämpligt arbete en hälsovinst, så även om hälso- och sjukvårdens uppdrag inte är arbetslivsinriktad rehabilitering så ska vårdgivare vara en god samverkanspart och medverka till att patientens arbetsförmåga tas tillvara.

På dessa sidor samlas information och processer kring sjukskrivning och rehabilitering.