Verktyg i patientarbetet

Sjukdom kan leda till uppenbar arbetsoförmåga. Sjukskrivning kan då ge tid för läkning eller förhindra att arbetet förvärrar tillståndet. Forskning visar att det även finns risker med sjukskrivning som i förlängningen kan ge försämrad psykisk och fysisk hälsa. Vanliga livshändelser bör inte sjukdomsförklaras. Det finns flera verktyg som vårdgivare kan använda som stöd i patientmötet för att ta tillvara arbetsförmågan.

Principer för sjukskrivning - Dessa lokala principer är styrande för sjukskrivningsarbetet.

Information om sjukskrivning - Kort information om sjukförsäkringen och tips om egenvård för att underhålla/bibehålla och återfå arbetsförmågan.

Fyrfältaren - Involvera patienten i dialog kring nytta kontra risk med sjukskrivning vid varje ställningstagande till ny eller förlängd sjukskrivning.

Genushanden - Säkerställ jämställd sjukskrivning genom att ställa samma frågor till kvinnor och män. Genushandens fem fingrar är områden där det finns risk för att kvinnor och män bedöms och behandlas olika. Tänk tvärtom för att säkerställa att du ställt samma frågor och gjort en likvärdig bedömning och behandlingsplanering även om patienten varit av motsatt kön.
Här kan du se en film (5 min.) om Genushanden gjord av Region Skåne.

Frågor till patienten - Formulär att fylla i där patienten själv beskriver på vilket sätt sjukdomen påverkar arbetsförmågan. Patienten kan på så sätt förbereda sig inför besöket och vården kan lättare bedöma sjukdomens konsekvenser för arbetsförmågan.

Teambedömning - Vid komplexa behov kan det behövas att flera professioner gör en bedömning tillsammans som underlag för rehabiliteringsplanen.

Rehabiliteringsplan - Det är viktigt att tillsammans med patienten planera vilka åtgärder som behövs för att ta till vara arbetsförmågan. Rehabiliteringsplan kan med fördel dokumenteras i särskild mall i Cosmic. Ha aktuell patient framtagen i Cosmic. Gå till meny, välj ny blankett, för att hitta mallen klickar du i alla blanketter, då ser du Rehabiliteringsplan ICF. Den tredje sidan är själva rehabiliteringsplanen. Det finns en rutin för KVÅ-kodning av rehabiliteringsplanen.

Rehabliteringskoordinator - En person som har till uppgift att stödja patienten, samordna internt och samverka externa för att stimulera till arbetsåtgång. Se flik till vänster i trädet.

Rehabstöd - Är ett dataprogram som  visar pågående sjukfall för en vårdenhet så att patienter i behov av stöd kan identifieras. Är du rehabiliteringskoordinator, läkare eller verksamhetschef kan du logga in i verktyget. I inloggat läge visas en översiktssida över de sjukfall som finns på den valda vårdenheten just nu samt hur de fördelar sig på kön, diagnos, sjukskrivningsgrad och längd. 

Samordnad individuell plan, SIP - När det finns behov av samordning av insatser från fler myndigheter kan det vara aktuellt att göra en samordnad individuell plan. Du hittar riktlinjer och rutiner, samt en patientinformation i Docplus.