Försäkringsmedicinsk kommitté

Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen ska för den arbetsföra befolkningen i Uppsala län bedrivas kvalitetssäkert, rättssäkert, effektivt och jämlikt i god samverkan mellan inblandade aktörer.

Försäkringsmedicinsk kommitté ska;

  • synliggöra och kvalitetsutveckla kunskapsområdet försäkringsmedicin samt identifiera kunskapsbehov och ge stöd för ökad kompetens och medvetenhet.
  • underlätta samverkan mellan parterna hälso- och sjukvård, Arbetsförmedling och Försäkringskassa samt arbeta för ett gemensamt förhållningssätt.
  • tillse att rutiner och rekommendationer utvecklas, uppdateras och kommuniceras så att linjeorganisationerna kan följa överenskommelser och riktlinjer.
  • stödja läkarrollen och teamsamverkan inom hälso- och sjukvården.

 
Ordförande och sakkunig läkare är Stephan Wilbrand

Överenskommelse Försäkringsmedicinskt kommitè

Kontakten med samverkansorganisationerna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan sker även på chefsnivå i form av ett strategiskt forum med tillhörande beredningsgrupp. Den finns även i varje geografisk del av länet en lokal utveklingsgrupp (Lokus) där förutom hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan även representanter från kommunen deltar. Fokus är samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Lokus utgör ett styrande organ för de insatser som finaniseras av samordningsförbundet i länet.