Fördjupade medicinska utredningar

För en rättssäker prövning av sjukpenningärenden behöver Försäkringskassan i vissa fall fördjupade medicinska utredningar. Underlagen ska ge en fördjupad beskrivning av sjukdomens konsekvenser för individens funktionstillstånd och förmåga till aktivitet, och kan därmed ligga till grund för Försäkringskassans bedömning av den individens arbetsförmåga. Den vanligaste formen av fördjupad utredning kallas aktivitetsförmågeutredning, AFU. Den kan utföras av enbart läkare, men kan också utvidgas och göras med inslag av flera professioner inom hälso- och sjukvård.

Vår sjukvårdsregion, bestående av sju landsting/regioner, har från 2018 en gemensam upphandling av i dagsläget fem huvudleverantörer som utför AFU.

Under 2018 har SKL och regeringen ingått en överenskommelse för de fördjupade utredningarna. Regeringens avsikt är att ett lagstadgat ansvar för att utföra de försäkringsmedicinska utredningarna som Försäkringskassan har behov av ska börja gälla den 1 januari 2019.