Rehabiliteringskoordinator, Reko

För 2019 kommer Region Uppsalas Vårdcentraler att erbjuda funktion för koordinering till de patienter som så behöver för återgång i arbetslivet. Alla Vårdcentraler erbjuds betalt tjänstgöringsutrymme för rehabiliteringskoordinator, omfattning fördelas efter antalet listade i arbetsförålder och antalet sjukskrivna pga psykisk ohälsa eller smärta (F- & M-diagnoser).

Stockholms läns landsting har gjort en vetenskaplig studie om effekter av rehabiliteringskoordinering, många patienter har nytta av reko, då sjukskrivningens längd och sjukskrivningsgraden minskar, men även att återinsjuknanden är lägre hos dem som fått rehabiliteringskoordinering, än kontrollgruppen som fick sedvanlig behandling.

Inom specialistvården introduceras reko med start 2018.

Rehabiliteringskoordinatorns uppdrag inom primärvården

 rehabkoordineringens tre huvudområden

  • Ge individuellt anpassat stöd till patienter så att en plan för återgång i arbete stimuleras.
  • Samverka och samordna internt på enheten och med vårdgrannar.
  • Samverka externt genom att vara samarbetspartner och kontaktperson för externa aktörer såsom arbetsgivare/företagshälsovård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunens socialtjänst med flera.