Ansökan om Region Uppsalas riktade FoU-medel

Region Uppsala utlyser årligen ut cirka 9 miljoner kronor i särskilda FoU-medel för att finansiera projekt med patientnära inriktning. Medlen är fördelade till Primärvården, Folktandvården och övergripande Region Uppsala.

Nedan information gäller de övergripande riktade FoU-medlen och de krav som ställs på projektet är att det ska vara:

  • patientnära forsknings- och utvecklingsprojekt i linje med Region Uppsalas forskningsstrategi, där den direkta patientnyttan ska vara tydliggjord och komma patienten till godo inom en nära framtid.
  • projekt som kan genomföras med tilldelat belopp eller med dessa medel som delfinansiering av välavgränsade delar av större projekt.


För att ansöka om  Region Uppsalas centralt riktade forsknings- och utvecklingsmedel måste du vara anställd inom Region Uppsala eller enhet som har vårdavtal med Region Uppsala. Anställningen skall till sin omfattning motsvara minst den kliniska delen i en förenad tjänst, vara aktiv vid ansökningstillfället och hela projektets livslängd.

Nytt från 2019 - Om medlen inte har rekvirerats vid utgången av maj månad år två återtar ledningen medlen för ny utlysning. Enligt beslut LS2019-0212 Rutin vid förtidsutbetalning av Region Uppsalas riktade FoU-medel. 

Anvisningar för Region Uppsalas riktade FoU-medel


Ansökan

 

Ansökningsperioden 2019 är nu stängd. Vi välkomnar dig åter i början av 2020 för nästa ansökningsperiod då du söker medel för 2021-2022.

OBS! Den här ansökan hör inte ihop med Folktandvårdens eller Primärvårdens riktade FoU-medel. Vänd er dit om ni vill söka deras medel.

 

https://www.researchweb.org/is/lul 

Ansökningsformulären är inte aktiva mellan ansökningsperioderna, men du kan gå in i Researchweb och titta på formulären om du så önskar, eventuella skrivningar i ansökningsformulären raderas automatiskt inom ett dygn. Observera att formulären som ligger ute är från föregående ansökningsperiod och att vissa förändringar kan ha gjorts till kommande ansökningsperiod.

 

Återrapportering

Du som har beviljats medel ska slutredovisa projektet både vetenskaplig och ekonomiskt i din ansökan innan beviljad period är slut.