Närvård i Uppsala län

Vad är närvård?
Närvård är ett samlingsbegrepp för det samverkansarbete som bedrivs inom hälso- och sjukvård och social omsorg mellan kommunerna och Region Uppsala. Närvård är den arena där våra och kommunernas insatser tangerar varandra, och därför sker nära samverkan med länets kommuner.

Närvårdsarbetet omfattar samverkan kring hälsofrämjande, förebyggande, diagnostiserande, behandlande, rehabiliterande, omvårdande och stödjande insatser som är samhällsekonomiskt rimliga att bedriva lokalt.

Vilka arbetar med närvård inom Region Uppsala?
Region Uppsalas samtliga hälso- och sjukvårdsförvaltningar är mer eller mindre involverade i närvårdsarbetet. För att hålla ihop närvårdsarbete som berör flera förvaltningar finns närvårdsstrateger på Regionkontoret. Närvårdsstrategerna ska verka för närvården internt och externt. Bland annat medverkar närvårdsstrategerna i styrgrupper, tillsammans med kommunrepresentanter, som tar fram verksamhetsplaner eller avtal som reglerar ansvarsfördelning mellan landstinget och kommunerna. Strategerna deltar även i nationella, regionala och lokala utvecklingsprojekt inom närvårdsområdet.

En viktig länk mellan Region Uppsala och kommunen utgörs av närvårdskoordinatorerna. De är samfinansierade men är placerade i kommunerna. Koordinatorerna arbetar med utveckling av närvård i respektive kommun. I arbetet kan till exempel ingå att ta fram och förankra handlingsplaner, stödja förändringsprocesser samt att göra kartläggningar, uppföljningar med mera inom närvårdsområdet. Närvårdskoordinatorn är ofta sammankallande och sekreterare till lokala politiska möten och tjänstemannamöten mellan landsting och kommuner.

Kontaktuppgifter till närvårdskoordinatorerna finns under respektive kommunflik.