Månadsrapport/Fakturering

Månadsrapport
För att utbetalning ska ske krävs att en Månadsrapport fylls i, där tjänstgöringstid och frånvaro rapporteras. Rapporten fylls i elektroniskt av vårdcentralen. Varje ST-läkare och månad redovisas för sig. Det är endast första fliken som ska behandlas. (Flik två är underlag för beräkningar). Månadsrapporteringen är baserad på antalet arbetsdagar. Det är därför viktigt att rätt mall används för rätt månad. Vanligtvis är det 21 arbetsdagar i månaden men antalet kan variera mellan 18-23 dagar.

Skicka in Månadsrapporten för kontroll
Månadsrapporterna ska, enligt uppsatt rutin, skickas in varje kvartal men det går även bra att skicka de månadsvis.
Offentliga vårdcentraler skickar månadsrapporterna till Jennifer Blom. Ekonomienheten inom Primärvården ombesörjer sedan transaktionen. Detta sker kvartalsvis.
* Privata vårdcentraler skickar också sina månadsrapporter till Jennifer Blom för kontroll innan de fakturerar. Se mer information nedan.

Utbetalning av ersättning
Offentliga vårdcentraler:
När rapporten kontrollerats sker detta via bokföring av Ekonomienheten på Primärvårdens kansli. Utbetalning sker enligt Region Uppsalas rutiner, fyra gånger per år, den sista mars, juni, september och december.
* Privata vårdcentraler: När rapporten kontrollerats ska den bifogas tillsammans med fakturan. Den summa som ska faktureras är, Summa beräknad ersättning. Fakturering sker löpande.

Fakturaadress 
Regionkontoret
FE 73
Box 6363
75135 Uppsala
Ref nr CK2029601
Ansvar 20741

Vårdcentralen
Betalar ST-läkarens lönekostnad och gör sedvanlig löneutbetalning månadsvis.

Regionkontoret, ST-enheten,
Forskning- och utbildningsavdelningen

Betalar ett utbildningsbidrag till vårdcentralen. Detta regleras enligt dokumentet ”Överenskommelse avseende ST läkare i allmänmedicin”.