Rekrytering av ST-läkare till vårdcentral

Rutin vid tillsättande av ST-tjänster i allmänmedicin
Detta gäller för ST-läkare anställda efter 2016-03-01 (för anställda innan 2016-03-01 gäller oförändrade anställningsvillkor och finansiering).
Flödesschema - Rutin vid anställning av ST-läkare

Sedan 1 mars 2016 anställs ST-läkare inom allmänmedicin på någon av länets vårdcentraler som godkänts som utbildningsenhet för ST av studierektorn i allmänmedicin. ST-läkaren ska erhålla en tillsvidareanställning på heltid som kan vara på antingen en privat eller offentligt driven vårdcentral.

Rutin vid anställning av ny ST-läkare

När en vårdcentral vill anställa en ST-läkare kontaktar verksamhetschefen studierektorn i allmänmedicin för att få ett godkännande. Detta kan ske över hela året.
Vårdcentralen ska ha en namngiven legitimerad läkare som är anställd eller kommer kunna anställas inom kort.
Inom offentliga Primärvården ska tjänsten ha varit utannonserad

Verksamhetschefen fyller i Ansökan om ST-block

Verksamhetschef eller av denne utsedd person fyller i inventeringsenkät där svaren utgör underlag för studierektorns bedömning om vårdcentralen uppfyller Baskrav på vårdcentral som utbildningsenhet.

Om baskraven ej är uppfyllda avslås ansökan.

Om baskraven är uppfyllda tilldelas individen en ST-tjänst vid tillgängligt budgetutrymme. Fördelningen till vårdcentralerna sker utifrån möjligheterna att ge god ST-utbildning oavsett driftsform. I detta ingår en sammanvägd bedömning av bland annat antalet redan befintliga ST-läkare på vårdcentralen, handledarkapacitet, antal listade, bemanning och utbildningsklimat. Tilldelning sker fortlöpande över året vid budgetutrymme. Beslutet kan inte överklagas.

Studierektor lämnar skriftligt godkännande genom en Överenskommelse avseende ST-läkare i allmänmedicin som upprättas mellan ST-kansliet och berörd vårdcentral/vårdgivare. I överenskommelsen framgår kostnadsfördelning samt andra villkor enligt fastställd mall där såväl de pedagogiska, ekonomiska som juridiska delarna regleras.

Anställningsavtal skrivs mellan respektive vårdcentral/vårdgivare och ST-läkare där för anställningen nödvändiga delar regleras. Avtalet skall godkännas av ST-studierektor innan det äger giltighet.

ST kontrakt, vilket reglerar de pedagogiska förutsättningarna mellan ST-läkare, studierektor, handledare samt verksamhetschef undertecknas.

Individuell tjänstgöringsplan upprättas inom ramen för Socialstyrelsens målbeskrivning för specialiteten allmänmedicin. Den utformas av ST-läkare, handledare och studierektor vid planeringsdag som sker ca 6-8 månader efter påbörjad ST. Sidotjänstgöringar planeras efter ST-läkarens individuella behov som blivande allmänläkare och målbeskrivningens kompetenskrav. Utifrån de behov som framkommer utarbetar ST kansliet för allmänmedicin ett förslag till plan och ombesörjer sedan kontakter med berörda verksamheter rörande sidotjänstgöringar. Planen är preliminär och kan behöva justeras bland annat på grund av begränsad tillgång till sidotjänstgöring. God planering och framförhållning är nödvändig.