• Stavgång
  • Vinjett FHE lopare
  • Matlagning

Välkommen till Folkhälsoenheten

Vi utvecklar och stödjer processer för att integrera det hälsoinriktade arbetet i den samlade primärvården. I vårt uppdrag har vi även Region Uppsalas övergripande ansvar för samordning av det tobakspreventiva arbetet, FaR och friskvårdslotsning samt familjecentralerna och ungdomsmottagningarna i länet.

Hälsofrämjande arbete ska genomsyra hela hälso- och sjukvården och i primärvården bidra till en förbättrad folkhälsa baserad på goda levnadsvanor och förebyggande arbete. Våra insatser har en stor spännvidd från utbildningar, informationsspridning, handledning och metodutveckling.

I menyn till vänster finner du information och material till stöd i ditt patientarbete.