• Stavgång
  • Vinjett FHE lopare
  • Matlagning

Välkommen till Folkhälsoenheten

Vi utvecklar och stödjer processer för att integrera det hälsoinriktade arbetet i den samlade primärvården. I vårt uppdrag har vi även Region Uppsalas övergripande ansvar för samordning av det tobakspreventiva arbetet, FaR och friskvårdslotsning samt familjecentralerna och ungdomsmottagningarna i länet.

Hälsofrämjande arbete ska genomsyra hela hälso- och sjukvården och i primärvården bidra till en förbättrad folkhälsa baserad på goda levnadsvanor och förebyggande arbete. Våra insatser har en stor spännvidd från utbildningar, informationsspridning, handledning och metodutveckling.

Nedan finner du information och material till stöd i ditt patientarbete.