• Stavgång
  • Vinjett FHE lopare
  • Matlagning

Välkommen!

Vi hälsoutvecklare vid Akademiskt primärvårdscentrum (APC) Utveckling arbetar för att integrera det hälsoinriktade arbetet i Region Uppsala och länet. Vi erbjuder utbildningar, informationsspridning, handledning och metodutveckling som stöd i arbetet.

Hälsoinriktat arbete ska genomsyra hela hälso- och sjukvården och primärvården och habiliteringen har stora möjligheter att bidra till en förbättrad folkhälsa genom att arbeta med goda levnadsvanor och förebyggande arbete.

Hälsoutvecklarna vid Akademiskt primärvårdscentrum (APC) Utveckling har uppdraget att stötta den samlade primärvården och verksamhetsområde Funktionshinder i Region Uppsala i att integrera det hälsoinriktade arbetet utifrån Socialstyrelsens riktlinjer för Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

Hälsoutvecklarna har även flera samordningsuppdrag, inom Region Uppsala gällande tobaksprevention och FaR®/friskvårdslots samt inom länet gällande familjecentraler.

I menyn till vänster finns information och material som kan vara till hjälp i det hälsoinriktade arbetet.