• Stavgång
  • Vinjett FHE lopare
  • Matlagning

Välkommen till Folkhälsoenheten

Vi arbetar för att integrera det hälsoinriktade arbetet i Region Uppsala och länet. Vi erbjuder utbildningar, informationsspridning, handledning och metodutveckling som stöd i arbetet.

Hälsoinriktat arbete ska genomsyra hela hälso- och sjukvården och primärvården har stora möjligheter att bidra till en förbättrad folkhälsa genom att arbeta med goda levnadsvanor och förebyggande arbete.

Folkhälsoenheten har uppdraget att stötta den samlade primärvården i Region Uppsala i att integrera det hälsoinriktade arbetet utifrån Socialstyrelsens riktlinjer för Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

Folkhälsoenheten har även flera samordningsuppdrag, inom Region Uppsala gällande tobaksprevention och FaR®/friskvårdslots samt inom länet gällande familjecentraler och ungdomsmottagningar.

I menyn till vänster finns information och material som kan vara till hjälp i det hälsoinriktade arbetet.