Alkohol

Alkohol påverkar oss på olika sätt. En del blir glada och upprymda, andra blir trötta, aggressiva eller nedstämda. De flesta känner på sig när det är dags att sluta dricka medan andra har svårt att sätta gränser.

Enligt världshälsoorganisationen, WHO, finns det mer än 60 sjukdomar som har sitt samband med hög alkoholkonsumtion. Exempel på dessa är hjärt-kärlsjukdomar, hudsjukdomar, mag-tarm- och leversjukdomar, depression och vissa typer av cancer. Alkoholbruk är den levnadsvana som orsakar störst sociala skador och problem vilket kostar samhället enorma summor. Alkohol ligger bakom cirka 30 procent av alla muskel- och skelettskador vid skador och olycksfall.

I Sverige har ungefär en miljon människor alkoholvanor som ökar risken för hälsoproblem. 

Risker med alkoholkonsumtion

Många har hört eller läst att lite alkohol kan vara bra för hälsan. Nya studier visar att detta inte stämmer. Alkohol har för många negativa effekter för att kunna rekommenderas. Det finns ingen nivå av alkoholkonsumtion som är helt riskfri.

Risken för hälsoproblem av alkoholkonsumtion är individuell och ökar ju mer man dricker. Känsligheten kan variera över tid hos en och samma person beroende på olika omständigheter. Redan små mängder alkohol kan ge skador hos barn, ungdomar och äldre samt hos personer som lider av någon sjukdom eller tar medicin. I trafiken, arbetslivet, vid omvårdnad av barn eller andra människor samt under graviditet bör man inte dricka alkohol alls. Alkohol bör även undvikas inför operation.

Att dricka alkohol ofta ökar risken för att bli beroende och att bli berusad innebär alltid en risk. Alkohol försämrar omdöme, tankeförmåga, minne och reaktionsförmåga, vilket kan öka risken att skada sig själv eller andra i olyckor. 

Några exempel där alkohol kan ha betydelse:

► Diabetes
► Hjärt-kärlsjukdomar
► Sjukdomar och besvär i mage och tarm
► Hudsjukdomar som psoriasis, eksem och andra hudbesvär
► Leversjukdomar
► Benskörhet och gikt
► Nedstämdhet, depression och ångest
► Sömnbesvär
► Huvudvärk
► Demens
► Cancer i mun och svalg, mag-tarmkanal, bröst och lever
► Sänkt immunförsvar, problem med svårläkta sår och långdragna luftvägsinfektioner
► Minskad fertilitet för både män och kvinnor
► Vid olyckor, sociala problem och dåligt humör
 

AUDIT

AUDIT, alcohol use disorder identification test, är ett frågeformulär om alkoholvanor som kan användas som ett stöd i samtal om alkohol eller som screening. Formuläret tar 2-3 minuter att fylla i och består av tio frågor med kryssrutor för svaren; tre frågor om hur ofta och hur mycket man dricker, resterande sju frågor om konsekvenser av drickandet. Svaren poängsätts och tolkas och ger en indikation om risknivå och rekommendation för eventuell åtgärd. För dig som är intresserad av att lära dig mer om att använda AUDIT finns en PingPong utbildning, klicka här >> för att komma till utbildningen.