Tobak

Tobak innehåller en mängd hälsoskadliga ämnen och personer som använder tobaksprodukter löper ökad risk att drabbas av sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

I tobaksplantans blad finns det giftiga ämnet nikotin som påverkar hjärnan och är starkt beroendeframkallande. Nikotin sätter kroppens belöningssystem ur balans och gör att nikotinet sedan behövs för att må bra och undvika abstinens.

Runt om i världen arbetar miljontals barn och vuxna på tobaksodlingar där de utsätts för farliga miljögifter och höga nikotinhalter vilket innebär enorma hälsorisker och kan leda till nikotinförgiftning, så kallad green tobacco sickness. Tobaksproduktionen orsakar också skogsskövling, jorderosion och förstörda vattentäkter.

Att sluta med tobak har vinster både för individen, samhället och miljön, såväl nationellt som globalt. Tobakskonventionen antogs i Sverige 2005. I tobakskonventionen har man förtydligat att tobak är en hälsopolitisk fråga och fokus är flyttat från att handla om individens livsstil till samhällets ansvar.

För dig som vill veta mer om hälsorisker vid bruk av cigaretter, vattenpipa, e-cigaretter och snus finns ytterligare information på sidan Rökning och snusning.

Tobaksbruk i samband med operation

Att sluta med tobaks- och nikotinprodukter inför operation, men även att ha uppehåll efter operation, har stora fördelar för hälsan och operationsresultatet. Forskning visar att risken att drabbas av postoperativa komplikationer som blodpropp, kallbrand och svåra infektioner halveras vid rökstopp fyra till sex veckor innan operation och minst åtta veckor efter. Rökstopp kortar också den genomsnittliga vårdtiden efter en operation. Läs mer om rökfri operation här >>.