Riktlinjer och styrande dokument

Region Uppsala ska främja förebyggande och tidiga insatser, både i egen verksamhet och i samverkan med andra aktörer, enligt den regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län. 

Detta arbete sker genom att följa både nationella och regionala riktlinjer och styrande dokument. Mer information finns nedan samt via länkarna till höger.

Nationella

HFS-nätverket
Region Uppsala är sedan 2016 medlem i WHO-nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) och vill på så sätt förstärka hälso- och sjukvårdens roll i länets hälsoinriktade arbete.

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor som innehåller rekommendationer om åtgärder för att förebygga och behandla sjukdom genom att stödja patienter att förändra ohälsosamma levnadsvanor. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare och professioner inom området.

Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor 

Regionala

Kunskapsunderlag – levnadsvanor för Region Uppsala
Kunskapsunderlaget utgår från Socialstyrelsens riktlinjer och beskriver metoder och arbetssätt för arbetet med levnadsvanor i Region Uppsala. Innehållet ska kompletteras med lokala rutiner som beskriver ett strukturerat arbetssätt med levnadsvanor på den egna enheten utifrån lokala förhållanden.

Kunskapsunderlaget skall användas tillsammans med Region Uppsalas godkända journalmallar samt journaltabell för levnadsvanor. Kunskapsunderlaget riktar sig till chefer samt hälso- och sjukvårdspersonal inom Region Uppsala.

Kunskapsunderlag – levnadsvanor för Region Uppsala
Lathund för dokumentation av levnadsvanor i journaltabell
Mall KVÅ-koder för levnadsvanor 
Lathund för att skapa SAS-rapport

Regelbok för vårdcentral
Regelboken innehåller förutsättningar och krav som gäller för att bedriva verksamhet inom vårdcentral och fastställs årligen av Vårdstyrelsen. Kapitel 3.14 handlar om det hälsoinriktade arbetet. 

Regelbok för vårdcentral