Forskning vid Akademiska sjukhuset

Forskningsarbetet är en självklar del av vardagen på Akademiska sjukhuset, för både patienter och personal. Tillsammans med Uppsala universitet bedrivs avancerad medicinsk forskning baserad på de senaste rönen. Dessutom genomförs varje år ett stort antal kliniska prövningar av läkemedel på sjukhuset.

Vid Rudbecklaboratoriet satsar sjukhuset och universitetet på genetik -och cancerforskning. Genom att samla grundforskare och kliniska forskare i gemensamma lokaler och projekt får de nya rönen ett snabbt genomslag i den dagliga behandlingen av patienterna på sjukhuset.

PET-centrum kan vi med ny teknik studera blodflöde och energiomsättning i kroppen. Resultatet ger förbättrade möjligheter att ställa diagnos och utvärdera behandlingen inom flera sjukdomsområden.

Svedberglaboratoriet har Akademiska i samarbete med specialister inom biologi, medicin och fysik startat Skandinaviens enda anläggning för protonstrålebehandling. Tekniken används för behandling av tumörer och kärlmissbildningar.

UCR (Uppsala Clinical Research Center), en enhet och mötesplats vid Uppsala universitet och Akademiska, har som mål är att förbättra sjukvården genom att stödja klinisk forskning och kvalitetsutveckling. UCR erbjuder allt från rådgivning och stödinsatser inom specifika avgränsade områden till kompletta lösningar för multicenterprojekt inom klinisk prövning.

RCC (Regionalt CancerCentrum) är en regional verksamhet som finansieras av statliga medel tillsammans med solidarisk finansiering av regionens sju landsting. Vid RCC finns ca 25 personer anställda fördelade på ett mindre kansli som arbetar med cancerstrategin (SOU 2009:11), enheten för register och vårdprogram som har ansvar för regionala tumörregistret, kvalitetsregister, biostatistik, datahantering, registerstudier och kliniska studier, samt RBC, (Regionalt biobanks Centrum). Målen för RCC:s är desamma för den nationella cancerstrategin:

  • Minska risken för insjuknande i cancer
  • Förbättra omhändertagandet
  • Förlänga överlevnadstid och förbättra
    livskvalitet efter diagnos
  • Minska regionala skillnader i överlevnadstid
    efter diagnos
  • Minska skillnader mellan befolkningsgrupper

 

Innovation Akademiska fungerar som en väg in för företag i behov av klinisk expertis och testning i sjukhusmiljö. Innovation Akademiska vägleder också personal vars idéer förbättrar vården. Har du en egen idé eller är du ett företag som vill komma i kontakt med Akademiska - hör av dig till oss.