Hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO)

Ett väl fungerande samarbete mellan Region Uppsala och länets kommuner är en förutsättning för ett framgångsrikt och hållbart utvecklingsarbete avseende hälsa, stöd, vård och omsorg. Därför finns en aktiv samverkan och dialog på politisk och tjänsteledningsnivå.

Samverkansstrukturen består av ett Regionalt Forum för länets ledande politiker och olika regionala samråd. På politisk nivå finns ett regionalt samråd för hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) och på tjänsteledningsnivå har den regionala ledningsgruppen (regiondirektör och kommunchefer/-direktörer) tillsatt en tjänsteledning HSVO med uppdrag att verka som plattform för samverkan på tjänsteledningsnivå i gemensamma frågor, där Region Uppsala och/eller flera kommuner är berörda. Både HSVO-samrådet och HSVO-tjänsteledningen ansvarar för samverkan med invånarnas behov av hälsa, stöd, vård och omsorg i fokus.

Agendor och minnesanteckningar

HSVO-samråd och HSVO-tjänsteledning sammanträder regelbundet. I vänstermenyn hittar du flikar för kallelser och minnesanteckningar.