Tillväxt och hållbarhet hänger ihop

Under hösten har näringslivsstrategen Anna-Lena Jansson, utvecklingschef på nybildade Enheten för hållbar utveckling, och tio medarbetare från regionförbundet flyttat till regionkontoret där de nu ingår i den nya organisationen, Region Uppsala.

Anna-Lena Jansson
Anna-Lena Jansson, utvecklingschef på nybildade Enheten för hållbar utveckling

– Vi har tagit med oss ett sextiotal utvecklingsprocesser som vi fortsätter att driva i den nya organisationen, säger hon.

De befintliga utvecklingsprocesserna ses över så de har en hållbar riktning. En del av dem avvecklas medan några nya tillkommer. Steget från att vara näringslivsstrateg till att arbeta med hållbar utveckling kan tyckas långt, men det finns många kopplingar mellan hållbar utveckling och tillväxtfrågor i det regionala utvecklingsarbetet, menar Anna-Lena Jansson.

- Även om hållbarhet och tillväxt egentligen är två oförenliga begrepp så är båda nödvändiga.

Ett brett uppdrag

Enheten för hållbar utveckling inkluderar bland annat den tidigare miljöenheten men har ett betydligt bredare uppdrag. Utvecklingsfrågorna omfattar näringsliv, infrastruktur- och samhällsplanering, en inkluderande arbetsmarknad, kompetensförsörjning, EU-frågor och projekt, klimat, energi och miljö.

- Vi arbetar med att föra in olika perspektiv inom alla områden, fokus under 2017 kommer att handla om jämställdhet och folkhälsa, säger Anna Lena Jansson

- Våra utvecklingsfrågor drivs framförallt utanför Region Uppsalas organisation med hjälp av andra aktörer, till exempel myndigheter, andra regioner, kommuner och näringslivets olika aktörer. Miljöfrågorna har hittills fokuserat på internt arbete inom Region Uppsalas organisation med cirka 400 miljöambassadörer kopplade till vår miljöenhet.

Enheten för hållbar utveckling ingår i Avdelningen för ekonomi och hållbar utveckling tillsammans med två andra enheter: ekonomienheten som ansvarar för ekonomi, budget och ledningsstöd för hela organisationen, samt planeringsenheten som ansvarar för olika styrande strategier, processer och planer. Till de senare hör till exempel den regionala utvecklingsstrategin (RUS) samt regionplan och budget (RPB). Planeringsenheten har också en statistik- och analysfunktion.

Från regionalt till internationellt

Anna-Lena Jansson berättar att enheten för hållbar utveckling även ansvarar för att driva utvecklingsfrågor inom företags- och innovationsstödssystemet i Uppsala län, där vissa organisationer får verksamhetsstöd från Region Uppsala och andra aktörer.

- I och med sammanslagningen till Region Uppsala kommer ca 15 organisationer att omfattas av vårt verksamhetsstöd, exempelvis Upplandsstiftelsen, som blir helägda av Region Uppsala och som arbetar med naturvård, friluftsliv och naturskola och som samarbetar med många olika organisationer. Vi arbetar med Almi företagspartner (vi äger 49 procent tillsammans med statens 51 procent) som är en viktig organisation för oss och vår förlängda arm till näringslivet. Vi ger även finansiellt stöd till utvecklingsprojekt som drivs av andra aktörer samt olika typer av företagsstöd, bland annat affärsutvecklingscheckar.

Många av utvecklingsprocesserna och projekten bedrivs i regionen, det vill säga i Uppsala län, men arbetet sker också storregionalt i exempelvis Östra Mellansverige, samt nationellt och ibland internationellt, säger Anna-Lena.

- Våra processer rör sig inom de tre områden som brukar definieras som hållbarhet: socialt ansvar, ekologiskt ansvar och ett ekonomiskt ansvar.

Text: Åsa Eckerrot
Bild: Magnus Laupa