Staffan Isling: syftet är att stärka och utveckla länet

- Syftet med regionbildningen är ytterst att stärka och utveckla Uppsala län. Framför allt blir det regionala utvecklingsarbetet enklare och det finns möjlighet att kraftsamla när två regionala aktörer samlas i en organisation. Genom att samordna uppdragen kan vi öka effektiviteten, säger Staffan Isling, som också lyfter fram att kompetensen inom organisationen blir bredare när den samlas på ett ställe.

I och med det nya uppdraget samordnar vi områden som är avgörande för människors liv och hälsa och för regionens utveckling. Förutom hälso-och sjukvård, kultur och kollektivtrafik handlar det om utvecklingsinsatser inom områden som infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning.

Det blir en organisation som kan leda och driva på det regionala utvecklingsarbetet, till exempel i förhandlingar med staten om dubbelspår till Stockholm eller i annan planering som berör många och omfattar stora delar av länet, säger Staffan Isling. Han ser också framför sig ett ökat samarbete med näringslivet och i frågor kring kultur och bildning.

- Det kan till exempel handla om fler samarbeten kring yrkesinriktade utbildningar och att vi analyserar vilka behov som finns och vilken utveckling som behövs.

Öppnar upp för nya arbetssätt

Ungefär 80 procent av landstingets verksamhet utgörs idag av hälso- och sjukvård och det kommer inte att förändras, men med regionbildningen följer ett utvecklingsansvar som öppnar upp för nya arbetssätt där olika aktörer kan bjudas in, menar Staffan Isling.

Med två universitet och två sjukhus samt ett innovativt näringsliv, inte minst inom life science, finns det enligt Staffan Isling en stor potential och mycket samlad kompetens i regionen. De EU-stöd och statliga innovationspengar som kommer att hanteras av Region Uppsala kan leda till nya utbildningar och samarbeten, mer forskning och utveckling och i förlängningen även nya företag.

- Det finns även möjlighet till nya utvecklingsprojekt över förvaltningsgränserna och fler gemensamma projekt, där vi exempelvis arbetar mer tillsammans med kommunerna.

Viktigt att skapa en vi-känsla

Även om den nya regionen formellt bildas den 1 januari 2017 har de båda organisationerna under en tid förberett sig inför sammanslagningen och en del av personalen från regionförbundet har flyttat till regionkontorets nya lokaler på Storgatan 27 i Uppsala. Staffan Isling är chef för regionkontoret och får titeln regiondirektör från årsskiftet. I sitt nya uppdrag menar han att det är viktigt att skapa en vi-känsla mellan Region Uppsala och kommunerna och att utveckla relationerna så att båda parter ser vinster i samverkansarbetet.

- I min roll som regiondirektör är det också viktigt att ingå i de nätverk som finns med andra aktörer i regionen, till exempel näringslivet, universiteten och det civila samhället, och att arbeta för fortsatt goda relationer.

Hälsa och habilitering och Landstingets resurscentrum får också en del nya medarbetare från regionförbundet, men annars märks nog inte regionbildningen direkt i verksamheten utan mest på ledningsnivå, menar Staffan Isling. Under intervjun återkommer han dock flera gånger till att alla medarbetare i Region Uppsala och samarbetspartner i länet har möjlighet att påverka utvecklingen.

- Vad kan jag göra? Hur kan jag påverka? Det är frågor som alla bör ställa sig. Vi ska bli duktiga på regional utveckling, men det handlar också att vi tillsammans har en god möjlighet att skapa de bästa förutsättningarna för Region Uppsala.

Text: Åsa Eckerrot
Bild: Magnus Laupa