Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet vägleder det regionala arbetet

Regionkontorets chefsstrateg Tomas Stavbom kommer senast från regionförbundet i Uppsala län där han ansvarade för regional utveckling och arbetet med länets regionala utvecklingsstrategi, förkortad RUS.

Han berättar att det inte bara behövs en strategi för det regionala arbetet i länet, utan att vi också ska kunna visa hur vi bidrar till hållbar tillväxt och utveckling i Europa.

- De svenska regionernas utvecklingsstrategier är kopplade till Europa 2020-strategin som visar hur vi kan skapa en smart, hållbar tillväxt för alla i Europa. Region Uppsalas utvecklingsstrategi visar hur vår region kan bidra till att målen uppnås.


Tomas Stavbom, chefsstrateg

 

Länets nya strategi bygger därför på de tre dimensionerna i hållbar utveckling – ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet – som ska vara vägledande i allt arbete. Strategins vision, ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft, anger inriktningen på arbetet och tar fasta på det som är unikt just för vår region.

Visionen ska fastställas av fullmäktige i februari 2017. Tillsammans med de tre strategiska utvecklingsområdena – en växande region, en nyskapande region och en region för alla – lägger den grunden för en styrmodell för Region Uppsala.

Den aktuella utvecklingsstrategin, som är den fjärde i ordningen, tar tydligt fasta på dem som den egentligen är till för – invånarna.

- Vi talar om ekonomin som en förutsättning för att skapa ett gott liv och en social hållbarhet som är målet med allt det vi gör.

Människor ska kunna leva ett gott liv, men det måste ske inom de ramar som miljön, klimatet och planeten tillåter, säger Tomas Stavbom, och betonar att det är viktigt att jobba med alla tre dimensionerna i hållbar utveckling samtidigt eftersom de så tydligt hänger ihop.

Många aktörer ska gå i samma riktning

Det ligger ett omfattande arbete bakom utvecklingsstrategin och visionen. Under 2015 genomförde regionförbundet över 100 möten med sammanlagt cirka 4 000 deltagare från olika organisationer. På mötena diskuterades bland annat hur förändringar i omvärlden kan översättas till lokal eller regional nivå. Det togs också fram nya kunskapsunderlag och man hade konferenser och tematiska seminarier i alla kommuner och belyste utvecklingen ur olika dimensioner. Allt dokumenterades och ur detta växte så småningom den regionala utvecklingsstrategin fram.

- Region Uppsala får en tydlig roll i att driva arbetet med regional utveckling i länet och det gäller att få många aktörer att gå i samma riktning. Det handlar både om att identifiera utmaningar och se till att arbetet inte faller på enskilda aktörer, att bjuda in till träffar och nätverk, ta fram förstudier och kanske initiera mindre projekt, en pilotverksamhet, som så småningom kan bli en större verksamhet, säger Tomas Stavbom.

Ett exempel på det senare är Innovation Akademiska.

- När det gäller Innovation Akademiska så gick regionförbundet in med en lite mindre peng i ett tidigt skede för att testa verksamheten och därefter med en lite större peng, tillsammans med Vinnova. Från att ha varit projektfinansierad blir verksamheten nu permanent och Region Uppsala kommer att stå för driften.

Förutsättningar för en god välfärd

Region Uppsala ska jobba både med och genom andra och vara en naturlig samarbetspartner för kommunerna och näringslivet, men har också kapacitet och möjligheter att själv göra skillnad genom sitt sätt att agera, påpekar Tomas Stavbom. I grunden handlar regional utveckling om att skapa så goda förutsättningar att människor vill bo och leva i länet.

- Om människor vill bo här, om företag vill flytta hit och om vi får besökare till vår region så ger det skatteintäkter och den ekonomi som krävs för en god välfärd.

Text: Åsa Eckerrot
Bild: Magnus Laupa