Frågor och svar om Region Uppsala

Vad innebar namnbytet till Region Uppsala i praktiken??

Det regionala utvecklingsansvaret fördes över från Regionförbundet Uppsala län till Region Uppsala. Landstinget i Uppsala län bytte namn till Region Uppsala och ansvaret för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur samt regional utveckling samlades i en och samma organisation.

Varför bildar vi region i Uppsala?

Syftet med regionbildningen är att stärka och utveckla Uppsala län. Det handlar om hälso- och sjukvården och om utvecklingsinsatser inom områden som kollektivtrafik, infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad, kompetensförsörjning och kultur.

I stället för att flera aktörer arbetar med regional utveckling, samlas nu beslut i en direktvald politisk organisation. Genom direkta val stärks medborgarnas inflytande över länets utveckling.

Genom regionbildningen skapas bra förutsättningar för politiker på regional och lokal nivå att samverka för länsinvånarnas bästa.

Landstinget har förknippats så starkt med sjukvård. Varför ägna sig åt utvecklingsfrågor också?

Region Uppsala ansvarar för områden som är avgörande för människors liv och hälsa och för länets utveckling. Det finns ett ömsesidigt beroende mellan länets utveckling och hälso- och sjukvården.

Vilka uppgifter har Region Uppsala?

Som Region Uppsala har vi samma uppgifter som ett landsting, det vill säga hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och kultur, men ansvarar dessutom för regionalt utvecklingsarbete och planering av infrastruktur. Det handlar bland annat om att samordna utvecklingsinsatser. Men också att tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad, besöksnäringen och folkhälsa.

Vad innebär regionalt utvecklingsansvar?

Det innebär:

  • att arbeta fram och fastställa en strategi för utvecklingen i länet
  • att samordna insatser för att genomföra denna strategi
  • att besluta om hur medel för regionalt utvecklingsarbete ska användas
  • att följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av utvecklingsarbetet till regeringen
  • att utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogramatt upprätta och fastställa länsplaner för transportinfrastruktur.

 

Varför gjordes det här mitt i en mandatperiod?
Erfarenheter från andra regionbildningar visar att processen blir enklare om den inte blandas ihop med en valrörelse.

Får Länsstyrelsen en annorlunda roll i en region?
Nej, Länsstyrelsen kvarstår som statens förlängda arm.