Patientsäkerhetsgruppen

Patientsäkerhetsgruppen ska på uppdrag av HSVO's tjänstemannaledning verka för ett systematiskt patientsäkerhetsarbete i samverkan med utgångspunkt från gällande författningar och regionala riktlinjer. Patientsäkerhetsgruppen har ett särskilt fokus på risker för vårdskador vid vårdens övergångar mellan olika huvudmän. Patientsäkerhetsgruppen är en samverkansgrupp utan beslutsmandat samt i vissa fall beredningsgrupp till Tjänstemannaledningen.

Frågor som gruppen arbetar med är övergripande analys av avvikelser i vårdens övergångar, granskning, utveckling och revidering av relevanta riktlinjer/rutiner, analys av patientsäkerhet, Lex Maria-ärenden utredda i samverkan samt patientsynpunkter och klagomål som rör patientsäkerhet.

Deltagare i patientsäkerhetsgruppen består av medicinskt ansvariga sjuksköterskor i länets kommuner (MAS), medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), chefssjuksköterska Akademiska sjukhuset, chefsläkare från Region Uppsalas förvaltningar och regionkontoret, representant för patientnämndens kansli, patientsäkerhetssamordnare regionkontoret samt ordförande för Redaktionsrådet.

Patientsäkerhetsgruppen träffas två gånger per termin.