Effektiv och nära vård 2030

Hälso- och sjukvården behöver anpassas efter nya behov och utmaningar. Målbilden för effektiv och nära vård 2030 innebär att förutsättningar för individuella lösningar ska skapas. Hälso- och sjukvården behöver genomgå en omställning för att komma närmare patienter och invånare i Uppsala län, både relationellt, fysiskt och digitalt.

Varför görs det här nu?

Region Uppsala ska tillsammans driva en omställning av hälso- och sjukvården. Den ska anpassas efter invånare och patienters behov, bli mer effektiv och rustad för framtiden. Koncentrerad vård, men samtidigt hälso- och sjukvård i hela länet för bättre kvalitet och tillgänglighet där relationer och digitalisering är centrala.

Varför just Effektiv och nära vård 2030?

Utredningen har letts av Göran Stiernstedt som både har regional och nationell erfarenhet av hälso- och sjukvård (utredare för Effektiv vård SOU 2016). Namnet på utredningen är en viktig del av målbilden.

Vad ska den här omställningen leda till?

Vården ska bli mer behovsstyrd, patienten själv är i fokus. Den vård man behöver ofta ska finnas nära, nära kan innebära både fysiskt och digitalt. Patientens behov styr, behov som kan se olika ut under livet. Definitionen av effektiv och nära vård är att den ska vara samskapande, hälsofrämjande och kvalitetsdriven. Såväl medarbetare som patienter och samarbetspartners involveras i förändringen.

Dialogarbeten och inspirationsmaterial:


Hur kan hälso- och sjukvården anpassas till invånarnas behov? Se Göran Stiernstedt, statlig utredare, berätta om uppdraget i Region Uppsala för en Effektiv och nära vård 2030 via youtube.

Vad tycker du är viktigt? Dela gärna med dig av dina tankar. Följ länken och instruktionerna, skriv ner dina åsikter i vårt digitala forum.

Rapport från lunch-webinar En primär angelägenhet

Marianne Svensson, Myndigheten för vård och omsorgsanalys, presenterade rapporten "en primär angelägenhet" (bildspel) där besöksmönster i primärvård, öppen specialistvård och akutsjukvård har studerats. Rapporten visar nationell statistik över primärvårdens förutsättningar och måluppfyllelse. Internationella referenser ges också till hur organisering och styrning av primärvård kan påverka olika kvalitetsmål.

Rapport från dialogträff med nationella gäster

God och nära vård var temat för dialogträff  (länk till intranät) i regi av Primärvården och Hälsa och habilitering. En av gästerna, Emma Spak, är samordnare för nära vård hos SKL, se Emmas bildspel som visades under dagen. Hon hade en konkret frågeställning: "Vad kan jag göra för att bidra till arbetsglädjen och utvecklingen av den nära vården redan idag?" Anna Nergårdh, regeringens utredare av god och nära vård, berättade om färdplanen, se gärna Annas bilder. Dialogen fortsatte, läs mentimeter-svaren till frågan hur ser en effektiv och nära vård 2030 ut i Uppsala? 

Bildspel: behovsinventering och utbudskarta inför rapport effektiv och nära vård 2030.

Mer inspirationsmaterial

Politiskt uppdrag grund till dialog mot målbild

I maj 2017 togs beslut om att ta fram målbild och strategier för effektiv och nära vård 2030. Läs hur det politiska uppdraget är formulerat, direkt från Regionstyrelsens handlingar (från sidan 29) . Läs remissyttrandet över slutbetänkande Effektiv vård (SOU 2016:2). I juni togs beslut av Regionfullmäktige.