Autism och lek

Leken är viktig för alla barn. Lek är barns naturliga sätt att lära. Leken är ett redskap för barnet att kunna gå vidare i sin sociala, emotionella, intellektuella och motoriska utveckling. Genom leken tränar och förbereder sig barnet för vuxenvärlden. Barn leker för lekens egen skull, det är aktiviteten som är målet. Lek kan vara svårt att definiera därför det är en process som ständigt pågår, utvecklas och förändras då den är komplext sammansatt av olika funktioner och färdigheter.

Det finns olika sätt att kategorisera lek på och olika teorier bakom dessa. Barns lek varierar utifrån deras utvecklingsålder.

Exempel på olika sorters lek:

 • Funktionslek/övningslek, där barnet själv utforskar och experimenterar med material.
 • Symbol-lek/fiktionslek, det vi oftast kalla rollek, låtsaslek där föremål och personer tilldelas egenskaper som de inte har i verkligheten.

Barn med autism har inte samma förutsättningar och samma möjligheter att fungera i lek och lära sig genom lek som andra barn. Det kan förstås utifrån de svårigheter barn med autism har och hur komplex leken är. Ett exempel på lekens komplexitet får man om man tittar på de färdigheter alla barn behöver för att fungera i en rollek;

 • förstå och urskilja de leksignaler som finns, att veta när leken börjar och slutar, när det är "på riktigt eller på låtsas"
 • imitera, att kunna göra lika i en handling
 • observera, att lära av vad andra gör
 • fantisera, att låtsas i handling och med föremål
 • ha delad uppmärksamhet, att kunna fokusera på samma leksak/tema
 • kunna samspela, turas om i språk och handling
 • ha språkförståelse och ett tal, prata om och i leken
 • uthållighet, hålla fast vid en roll/tema en längre stund
 • perspektivtagning, förstå vad andra ser och tänker
 • sociala färdigheter, känna till och kunna de sociala normer och regler som gäller när man är tillsammans med andra. Exempelvis: hälsa, fråga om lov, inte slåss

Barn med autism har varierande (utifrån grad av autism och intellektuell förmåga) svårigheter att fungera i lek. Många av de förutsättningar som krävs för lek är just de som är de specifika svårigheterna i att ha autism. Varierande svårigheter när det gäller:

 • Delad uppmärksamhet (joint attention)
 • Perspektivtagning (theory of mind)
 • Samspel Sociala färdigheter

Barn med autism kanske inte leker lika spontant och varierat som andra barn utan har sitt eget sätt att roa sig och hantera föremål på. Det kan t ex vara att i stället för att köra med en bil så är intresset att bara snurra på hjulen. Eller att istället för att fråga vad kunden vill ha så trycker barnet på bara på kassaapparatens knappar när det är affärslek som leks.
Genom att se var det individuella barnet är i sin lekutveckling finns möjligheter att träna barnets förmåga till lek. Det sker genom att dela in inlärningen i små delar där varje del tränas för sig för att sedan sättas ihop till mer sammanhängande sekvenser.
Den tidiga basala lekträningen kan vara att lära sig vad man gör/hur man hanterar olika leksaker. Ex;

 • Docklek; mata, kamma, bädda och så vidare
 • Bil-lek; köra, tuta, parkera och så vidare. Detta lärs in genom imitation

Exempel på andra färdigheter som också kan tränas;

 • Fantasi; att låtsas genom att till exempel använda en kloss till bil eller handen till telefon
 • Turtagning kan läras in genom enkla spel, där det är tydligare än i en rollek att förstå att man turas om.
 •  Att leka regellekar och teaterlekar där det finns en tydligt struktur och ett manuskript är lättare än att själv fantisera och agera i en rollek.

Tanken är att gå från en fast struktur till mer spontanitet, då det är svårt att vara spontan om man har svårt att generalisera och omsätta sina kunskaper. Exempelvis om ett barn kan leka själv med bilar hemma i sitt rum så är det inte lika självklart att bil-leken fungerar med andra barn på förskolan.
Att förstå att andra människor ser, tänker och agerar annorlunda än man själv, kan också läras in genom olika övningar där barnet får möjligheter att mer konkret får öva sig att förstå detta.
Det är viktigt att vuxna är med i leken både som förebilder och som stöd. Andra barn är också viktiga till en början mer för imitations och observationens betydelse, men sedan mer och mer som kompisar.

Målet är att alla barn utifrån sina förutsättningar ska kunna leka själva och tillsammans med andra barn. Att själv sysselsätta sig med leksaker/aktiviteter och även kunna göra det tillsammans med en kompis.

Livet är inte bara lek men det är livat att leka!

Författare: Marie Åberg, Habilitering för barn och vuxna i Uppsala län.

Version: 2012

----------------------------

Faktatexten får skrivas ut, kopieras och spridas fritt till intresserade. De får däremot inte säljas eller publiceras i andra sammanhang utan tillstånd från Infoteket om funktionshinder.