Vad är ett personlighetssyndrom och vad kan man göra?

Med personlighetssyndrom menas att en person har så avvikande och oflexibla personlighetsdrag att det leder till påtagligt lidande för personen själv och/eller till nedsatt förmåga att hantera relationer, både socialt och i yrkeslivet.

Med personlighet menas det mönster av tankar, känslor och beteenden som kännetecknar en persons unika livsstil och anpassning. Alla är unika, ingen är exakt som någon annan. Men det finns gemensamma mönster i hur vi tänker, känner och beter oss. Vi kallar det personlighetsdrag. Vi talar till exempel om utåtriktade personer och inåtvända personer, utan att tro att alla som är inåtvända är exakt lika varandra i alla andra avseenden. Det är normalt att ha både styrkor och svagheter i sin personlighet.

Det finns tio olika personlighetssyndrom som är indelade i tre olika grupper.

1. Personlighetssyndrom som beskriver udda eller excentriska personligheter


Personlighetssyndrom paranoid form

Det innebär att personen är ovanligt misstänksam mot andra människor. Misstankarna kan handla om att andra människor luras, utnyttjar eller skadar honom eller henne.

Personen är ofta upptagen med orättvisa tvivel på andras lojalitet eller trovärdighet. Detta gör det svårt för personen att lita på och våga anförtro sig åt andra. Det är lätt att elaka eller hotande meningar blir inlästa in i kommentarer och handlingar. Personen kan ha grundlösa misstankar om otrohet.

Personlighetssyndrom, schizoid form

Det innebär brist på intresse för sociala relationer. Personen föredrar att vara för sig själv och har inga nära vänner. Personen har svårt att uttrycka känslor och kan verka likgiltig eller känslomässigt kylig. Hen känner sällan glädje inför aktiviteter, uppskattar inte god mat och saknar ofta lust till sex.

Personlighetssyndrom, schizotyp form

Den som har detta personlighetssyndrom uppfattas av andra som någon med udda beteenden. Personen har ofta känslan av att ha ett extra (magiskt) sinne, och tror på vidskepelse, klärvoajans, telepati och liknande. Talet kan vara omständligt, vagt eller metaforiskt (bildligt).

2. Personlighetssyndrom som beskriver dramatiska, känslosamma, och impulsiva personligheter


Personlighetssyndrom, antisocial form

Det innebär brist på respekt för andra människors rättigheter och för sociala normer, som att bryta mot lagen, ljuga och luras. Den som är antisocial är ofta impulsiv, irritabel, eller aggressiv. Personen kan agera vårdslöst och ha bristande respekt för egen eller andras säkerhet. Personen kan visa oberördhet eller rationalisera bort sitt egna ansvar i situationer där han eller hon behandlat någon illa, skadat, eller stulit från någon annan.

Personlighetssyndrom, borderlinetyp

Det innebär svårigheter att hantera känslor, ofta turbulenta relationer med andra och ett svart-vitt tänkande. Personen har ofta svår separationsångest, och kan i viktiga relationer bli omväxlande närmast ”klängig” med att bli distanserad och avståndsskapande. Andra människor idealiseras omväxlande med att de nedvärderas. Personen är ofta impulsiv, till exempel slösaktig med pengar, eller vårdslös i trafiken. Det är vanligt med självskadebeteende och självmordshandlingar, och med svårigheter att kontrollera aggressivitet. Ofta har personen en osäker bild av sig själv och sin identitet. Personen upplever en konstant känsla av tomhet och overklighet. Hen kan ibland bli överdrivet misstänksam mot andra eller få overklighetskänslor. Borderline kallas också för emotionellt instabil personlighetsstörning.

Personlighetssyndrom, histrionisk form

Det innebär starka känslouttryck, ett orimligt stort behov av uppmärksamhet, och ett olämpligt förföriskt uppträdande. Personen kan vara överdrivet livlig, flirtig, och dramatisk i sina gester och känslouttryck.

Personen söker ständigt efter uppmuntran och godkännande, och är mycket känslig för kritik. Han eller hon vill vara i centrum av uppmärksamhet och är ofta lättpåverkad av andra människor.

Personlighetssyndrom, narcissistiskt form

Det innebär ett stort behov av att hävda sig själv, en mycket överdriven självbild och en brist på medkänsla inför andra människor. Personen tror sig ofta ha stora talanger och fantiserar om stor framgång, makt, skönhet, och status. Personen förväntar sig beundran från andra och kan uppvisa arrogans mot andra människor. Hen vill få speciella förmåner och utnyttjar ofta andra för sina egna behov.

3. Personlighetssyndrom som beskriver personer med överdriven ängslighet


Personlighetssyndrom, ängslig form

Det innebär en känsla av otillräcklighet, rädsla för kritik och negativa omdömen samt en känsla av att inte vara omtyckt. Personen undviker social kontakt av rädsla för att bli ogillad, förlöjligad eller avvisad. Självbilden är svag och personen tror att hen är underlägsen andra eller ointressant.

Personlighetssyndrom, osjälvständig form

Det innebär en rädsla för att bli övergiven och ett upplevt behov av att bli omhändertagen. Personen undviker att ta egna beslut och låter andra ta ansvar och initiativ. Han eller hon vill ha stöd av en förälder eller av sin partner. Personen har svårt att säga emot eller stå för sin åsikt, och går hellre med på något de tycker är fel än att säga ifrån. Personen står ut med fysisk och psykisk misshandel för att slippa leva ensam.

Personlighetssyndrom, tvångsmässig form

Det innebär ett överdrivet flitigt och prestationsinriktat sätt som leder till att personliga relationer försummas. Personen är så upptagen av ordning, detaljer och regler så att själva meningen med aktiviteten går förlorad. Perfektionism stör förmågan att slutföra arbetsuppgifter. Personen kan vara överdrivet engagerad i sitt arbete så att fritiden försummas. Ibland kan personen samla på sig utslitna eller värdelösa saker och ha svårt att göra sig av med dem. Personen är ofta snål både mot sig själv och andra, och är moralisk, rigid och envis.

Hur vanligt är det med personlighetssyndrom?

Upp till 10 procent av befolkningen har något personlighetssyndrom. Vissa personlighetssyndrom blir mindre uttalade under livet. Det gäller framför allt de dramatiska och impulsiva personligheterna, medan de udda och ängsliga är mer konstanta. Om man går i psykologisk behandling kan symtomen minska mer och fortare.

Vad orsakar personlighetssyndrom?

Både arv och miljö spelar roll för utvecklingen av en människas personlighet. Medfödda temperamentsdrag samt psykologiska och sociala faktorer under uppväxten samverkar i utvecklingen av ett personlighetssyndrom.

Hur behandlas personlighetssyndrom?

Val av behandling görs med hänsyn till vilken typ av personlighetssyndrom det handlar om. Gemensamt är att psykoterapi anses vara den bästa hjälpen. Det finns psykoterapiformer, bland annat dialektisk beteendeterapi (DBT) som lämpar sig väl för behandling av borderline. Läkemedel kan eventuellt användas för att lindra psykiska symtom som exempelvis depression, ångest, eller psykotiska symtom. Det saknas fortfarande mycket kunskap om vad som är effektiva behandlingar vid personlighetssyndrom. Det allra viktigaste är att ge ett gott bemötande med respekt för de svårigheter patienterna upplever vilket resulterar i deras ofta besvärliga beteenden.

Vad kan du göra själv?

Sök hjälp, det finns hjälp i form av psykologisk behandling. Du kan få skydd mot självmordshandlingar genom att bli inlagd inom psykiatrin.

Försök observera dig själv. Vilka är dina svårigheter? Vilka är dina styrkor? Kan du se i vilka situationer du får problem? Acceptera dina svårigheter, de får finnas. Så länge ditt agerande inte skadar dig själv eller någon annan är det ingen fara. Kan du göra något i förebyggande syfte? Det är vanligt att sårbarheten ökar om man är trött, hungrig, berusad, eller om man blir avvisad. Kan du undvika de situationerna? Tänk efter vad du vill och längtar efter i ditt liv. Vad vill du? I vilken riktning vill du gå? Tro på dina möjligheter att utvecklas. Sätt upp små, realistiska mål för att börja gå i den riktning som du längtar efter. Målen ska vara så nära där du befinner dig att de är möjliga att uppnå. Successivt kan du ta nya steg mot mål du vill förverkliga.

Faktagranskad av:
Mia Ramklint, docent, överläkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri och psykiatri.

Version: 2018-11-16

------------------------

Faktatexten får skrivas ut, kopieras och spridas fritt till intresserade. Den får däremot inte säljas eller publiceras i andra sammanhang utan tillstånd från Infoteket om funktionshinder.