Socialtjänstlagen (SOL)

Du som har svårt att få dina behov tillgodosedda i dagliga livet och inte kan få dem tillgodosedda på något annat sätt har rätt till bistånd av samhället.

Stöd enligt socialtjänstlagen kallas för bistånd. Former av bistånd enligt socialtjänstlagen kan vara fritt utformade utifrån den enskildes behov och rätt till bistånd.

För att få ett visst stöd, till exempel kontaktperson, ledsagare eller personlig assistans, behövs ett beslut från biståndshandläggaren. Biståndshandläggarna tar emot ansökningar, utreder och beslutar om stöd till personer med funktionsnedsättning och äldre.

Stödinsatser kan beviljas antingen med stöd av socialtjänstlagen, så kallat bistånd eller med stöd av lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

De nedan angivna insatserna är de vanligaste formerna av bistånd som beviljas med stöd av socialtjänstlagen.

  • Hemtjänst 
  • Boendestöd
  • Stöd i assistansliknande form
  • Ledsagning
  • Kontaktperson
  • Korttidsboende 
  • Bostad med särskild service

Länk till Uppsala kommun Stöd enligt socialtjänstlagen

Länk till lagtext: Socialtjänstlagen