Studerandeinformation

Genom att välja folkhögskolan väljer du en annorlunda skolform! 

En skolform som är fri och frivillig. Du är medskapande; dvs du och dina kurskamrater, lärare och den organisation som står bakom skolan skapar tillsammans utbildningen! 

Folkhögskolan betonar personlig utveckling och tror att utveckling gynnas av samtal människor emellan. Ditt aktiva deltagande i erfarenhetsutbytet i gruppen är mycket viktigt! 

Generellt om folkhögskolorna kan man säga att vi försöker ha mindre och mer sammanhållna studiegrupper, vi bedriver ofta ämnesövergripande studier i projektform, vi har inga centrala läroplaner utan utgår från de studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter.

Din utbildningsplats

Om du antagits till en kurs och tackar ja till din plats får du skriva under en bekräftelse som du sen skickar till oss. Detta innebär samtidigt att du accepterar de regler som finns beskrivet i brevet och som gäller på skolan, nämligen att din utbildningsplats gäller under förutsättning att du

 • lämnat in personligt brev, personbevis och betyg/arbetsgivarintyg.
 • följer schemalagd arbetstid.
 • deltar i de aktiviteter som vi i demokratisk ordning har kommit överens om i arbetsgrupp, kurs- eller lärarråd.
 • deltar i olika studiebesök, föreläsningar och idrottsdagar.
 • följer skolans policy om rök- och drogfrihet (gäller även alkohol).
 • inte stör studiesituationen för dig själv eller andra. 
 • gör en inbetalning på 1.800 kr för heltidsstudier, 1.200 kr för deltidsstudier/läsår eller 600 kr för enstaka ämne/termin. Faktura kommer i samband med skolstart. Inbetalt belopp återbetalas ej.

Frånvaroregler

Studieåret delas in i fyra perioder om vardera åtta veckor. Under varje period läser man två block koncentrerat där olika teman står i fokus. Förutom det har man ämnena engelska, matematik, skapande och friskvård som löper över hela läsåret.

 • För att få godkänt i block/ämnen ska du ha godkänd närvaro. Du ska dessutom redovisa och lämna in dina arbeten med godkänt resultat.
 • Sen ankomst läggs ihop och räknas som frånvaro. Sjukdom och VAB räknas som frånvaro. Prata med din lärare om det riskerar att bli ett problem.
 • Möjlighet till återläsning finns. För att få göra en återläsning får frånvaron inte vara mer än 25%.
 • Frånvaro rapporteras till CSN och kan påverka möjligheten till studiemedel i framtiden.

Tappar du fyra block/ämnen får du inte räkna året som ett studieår!

Att följa frånvaroreglerna är ett av kraven för att ha en studieplats vid Uppsala folkhögskola.

Studiesamtal

Under pågående läsår genomförs samtal kring dina studier och hur du kan utveckla dem. Vid dessa samtal diskuteras aldrig studieomdöme. 

Elevsociala samtal

Möjlighet till enskilda samtal i elevsociala ärenden finns med samtalsledare eller bitr. rektor. Alla samtal sker under tystnadsplikt om inte annat medges.

Drogpolicy

Droger är en sammanfattande benämning på alkohol, narkotika, anabola steroider samt vissa läkemedel och kemiska medel. Detta i enlighet med den policy som skolans huvudman, Region Uppsala, har. Uppsala folkhögskola är en rök- och drogfri arbetsplats. Vid starka misstankar om påverkan av droger genomförs drogtestning. På Uppsala folkhögskola gäller att du ska ha varit drogfri under minst ett år innan du kan antas, om du tidigare haft ett missbruk.

Intyg

Efter fullföljda och avslutade studier utfärdas ett studieintyg som visar omfattningen av ämnesstudierna angivet i antal timmar och godkända kurser. Därutöver utfärdas ett behörighetsintyg för universitets/högskolestudier med utlåtande om den studerandes förmåga till högre studier. Detta enligt en sju-gradig skala.

Studerandeinflytande

Uppsala folkhögskola ska vara en plats där man möts i ömsesidig respekt och på jämlika villkor. Ansvaret för demokratiska processer och beslut vilar på oss alla. Deltagarna väljer egna ombud som medverkar i skolans kursråd och intressegrupper. I varje kurs förs kontinuerliga samtal om innehåll och form. Dessa samtal är en möjlighet att handfast påverka dina studier.

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd

För att stärka de studerandes rättigheter inom folkhögskolan har Folkbildningsrådet fått i uppdrag av folkhögskolorna att starta Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR. Alla deltagare på folkhögskolors kurser kan vända sig dit för att få råd och stöd i frågor som rör deras skolsituation.

Försäkring

Försäkringen gäller för elever/deltagare i landstingets skolor på heltid.

Omfattning:
Läke-, rese- och tandbehandlingskostnader som är nödvändiga och skäliga
Medicinsk invaliditet
Ekonomisk invaliditet
Dödsfallskapital
Kristerapi
Kläder, glasögon
Teknisk utrustning för handikappad person

Försäkringen gäller utan självrisk.
Försäkringsgivare: If Skadeförsäkring

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en avgift (se resp. kursbeskrivning) som bl a täcker vissa studiebesök, visst studiematerial, kopieringskostnader, elevförsäkring och jullunch. Kostnader för eventuella resor och litteratur tillkommer. 

CSN

Du kan söka studiebidrag via CSN. Är du under 20 år går meddelande om din studieplats automatiskt till CSN. Har du fyllt 20 år söker du själv studiemedel. Kontakta CSN för ytterligare information.

Uppsala folkhögskola

GDPR

När du börjar studera på Wiks folkhögskola eller filialen Uppsala folkhögskola behöver vi samla in och hantera uppgifter om dig. Om du har frågor om hur dina personuppgifter behandlas kan du höra av dig till oss på kultur@regionuppsala.se. Bland dokument till höger kan du läsa en övergripande information om hur vi hanterar dina personuppgifter på skolorna. Vi är en del av Region Uppsala och du kan läsa mer om personuppgiftshanteringen, bland annat dina rättigheter, här.

Följ oss