Wikparken

Parken som omgärdar Wiks slottsmiljö är lummig och omväxlande och mycket naturskönt belägen vid Lårstaviken i Mälaren.


Foto: Marianne Harpe

Wikparken har inte alltid sett ut som den gör idag. De tidigare kala och betade backarna är numera skog med spår av hassellundar och ekhagar. 1823 gjordes den om till engelsk park. Målet var att försköna naturen och göra den lagom vild. Nya träd planterades, sevärdheter anlades och man lade grunden för dagens stigsystem. Runt sekelskiftet 1900 nådde parken sin fulla prakt.


Foto: Marianne Harpe 

Utvecklingen från 1920-talet innebar en katastrof för parken. Skötseln upphörde och parken växte successivt helt igen. Många ursprungliga hagmarksträd dog. Genom Upplandsstiftelsens försorg restaurerades området 2000-2002.

Betesdrift, slåtter och lövängsbruk har återupptagits. Ekar har getts ljus genom att skymmande buskar och träd tagits bort. Hassellundar och parkmiljöer har dock lämnats ifred för att bevara natur- och kulturvärden.

I de gamla hagmarksekarna bor många olika slags växter och djur. Där finns svampar, lavar, mossor och insekter, men också fladdermöss och fåglar utnyttjar håligheter och den grova barken.

Upplandsstiftelsen, som har ansvaret för skötseln av Wikparken, vill främja utvecklingen av den biologiska mångfalden och lämnar därför kvar döda träd och grenar i parken. Wikparkens ekar skyddas av en bestämmelse som syftar till att bevara viktiga naturtyper i Europa. Wik naturpark ingår som ett av de områden där det under de närmaste åren kommer göras en del åtgärder för att gynna ädellövsmiljöer. Arbetet finansieras via projekt Life MIA och påbörjades under 2009 och pågår i tre år. Du kan läsa mer om projektet här. Planerade åtgärder:

Röjning och stängsling för utökat bete. Två plattformar tillgängliga för peroner med rörelsehinder har byggts i strandkanten med utsikt över Lårstaviken. Nya informationstavlor har tagits fram.

Betesdjur, får och kor, används för att hålla parken öppen. Men djuren är inte farliga även om de ska behandlas med respekt. Håll avstånd till flocken och håll hunden kopplad!

Parkens stigar är lätta att ta sig fram på och det finns mycket att se längs dem. Flera stigar är anpassade för färd med barnvagn och rullstol. Vissa är fria från betesdjur och tack vare några informationsstolpar kan man ta del av intressanta fakta om platsen.

Foto där inget annat anges: Torbjörn Fält

Följ oss