Mål

Region Uppsalas övergripande vision är "Ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft".

Trafik och samhälles uppdrag:

Utveckla och bedriva hållbara transporter inom ett växande Uppsala län.

En växande region

Fördubbla antalet resor till år 2020 och kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet till 2030 jämfört med 2006.

Ha en kollektivtrafik som är det naturliga valet för resor till och från arbete, studier och fritidsaktiviteter.

Bidra till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling.

Utveckla infrastruktur som skapar förutsättningar för ett klimatneutralt, trafiksäkert och tillgängligt transportsystem som leder till ett ökat bostadsbyggande och bättre folkhälsa i länets samtliga kommuner.