Mål

Region Uppsalas övergripande vision är "Ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft".

Som följd av visionen finns tre strategiska utvecklingsområden: en region för alla, en nyskapande region och en växande region.

UL har fyra mål under två av de strategiska utvecklingsområdena:

En region för alla

Ha en kollektivtrafik som gör att allt är nära i en växande region.

En växande region

Fördubbla antalet resor till år 2020 och kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet till 2030 jämfört med 2006.

Ha en kollektivtrafik som är det naturliga valet för resor till och från arbete, studier och fritidsaktiviteter.

Bidra till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling, där fossilfri kollektivtrafik är en hörnsten.


Ingen annanstans växer Sverige så snabbt som i vår region. Men med utveckling kommer även utmaningar. En viktig del av lösningen är en effektiv, hållbar och pålitlig kollektivtrafik. Vår ambition är att underlätta vardagen för alla som reser i vår region. Vårt arbete med att involvera partners, det vill säga trafikföretag och ägare med flera, i utvecklingen av kundrelationen har lett fram till att frigöra och ta vara på de drivkrafter som medverkar till att fler vill resa med oss. I den branschgemensamma kollektivtrafikbarometern får UL-trafiken bland de högsta betygen i landet. De satsningar på icke fossilt bränsle som UL utvecklat i samverkan med Region Uppsala, länets kommuner och utomstående partners har resulterat i att kollektivtrafiken är den tydliga föregångaren när det gäller långsiktigt hållbara resmöjligheter.