• Film
  • Dans
  • musik
  • ungdoms stipendiater

Barn- och ungdomskultur

Arbetet med barns och ungas rätt till kultur tar sitt avstamp från FN:s barnkonvention, framför allt ur artikel 31 om ”... barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet …” samt i de nationella kulturpolitiska målen. Genom att uppleva konst och kultur och ägna sig åt eget skapande kan barn och unga behålla och utveckla sin fantasi. De kan ifrågasätta och konkretisera kunskap, skapa mening samt främja sitt självständiga tänkande. Estetiska inslag främjar övrigt lärande och bör uppmuntras. Ju fler sinnen som är aktiva i lärandeprocessen desto effektivare lärande.

Kultur och bildning arbetar på flera olika sätt med och för barn- och ungdomskultur. Till exempel har danskonsulenten, filmkonsulenten, konstkonsulenten och Länsbibliotek Uppsala ett stort fokus på barn och unga i sin verksamhet. På Wiks folkhögskola finns fyra olika ettåriga estetiska kurser: Musik-, Konst-, Teater- och Skrivarlinjen. Dessutom anordnas varje år flera estetiska helg- och sommarkurser.

Kulturenheten ansvarar för ett regionalt barn- och ungkulturnätverk med representanter från varje kommun. Syftet är att öka samverkan för barn- och ungkultur i Uppland. Dessutom deltar många från kulturenheten i nätverket Kulturkraft.

På vänster sida hittar du länkar med förslag till olika aktörer som arbetar med barn- och ungdomskultur.

Kontakta oss

Pia-Marit Ekström, Kulturstrateg

tel: 018-611 62 86 
mobil: 073-868 11 47
e-post: pia-marit.ekstrom@regionuppsala.se

Följ oss på

facebook   instagran icon