Skapande skola

Skapande skola är ett statligt bidrag som söks en gång om året hos Statens Kulturråd av skolans huvudman. Bidraget kan sökas både av kommunala skolor och friskolor. Skapande skola har gått från att bara gälla högstadiet till att omfatta hela grundskolan och förskolan.

Skolans uppdrag att arbeta med estetik, kultur och skapande handlar både om att se till att alla elever får kännedom om samhällets kulturutbud och om att använda estetiska uttryckssätt och skapande arbetssätt som en del av undervisningen. Syftet med statsbidraget Skapande skola är att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i förskolan och skolan, med utgångspunkt i skolans läroplan, samt stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Skapande skola utgör ett komplement till skolornas egen budget för kulturverksamhet i skolan.

Sedan bidragets start 2008 har alla kommuner i Uppsala län tagit del av Skapande skola. Vid fördelningen 2018 sökte och beviljades sju av åtta kommuner medel. Bland de beviljande skolorna finns både kommunala skolor och friskolor.

Läs mer på Kulturrådets webbsida om Skapande skola.