Utredningar, rapporter och andra dokument

Här kan du ladda ner utredningar, rapporter, skrifter och andra dokument som Kultur och bildning tagit fram de senaste åren. Alla dokument är i pdf-format.

Kortversion av Region Uppsalas kulturplan 2019-2022

Kultur i en nyskapande kunskapsregion: Region Uppsalas kulturplan 2019-2022

"Sen går jag hem när det stänger": En studie av nyanländas biblioteksanvändning

Dela läslust - Hur går vi vidare?

Dela läslust - ur ett regionalt perspektiv.

"Allt vi gör är ju läsfrämjande": en fokusgruppstudie med deltagare i projektet Dela läslust

Digitala kompetenser - vägen till ett självskattningstest för folkbibliotekspersonal

Kulturaktiviteter inom vården. Uppföljning av en försöksverksamhet i Region Uppsala

"Läs med barnet - inte för det" Två studier av föräldragruppsträffar på bibliotek i Uppsala län

Folkbibliotekens arbete för och med nyanlända

Samhälle och litteratur på regional nivå. Om den utökade satsningen på litteratur i Uppsala län

Språknätet - från projekt till etablerad verksamhet

Skapa rum i rummet - En utvärdering av omflyttning av vuxenmedier på Håbo bibliotek

Slutrapport för förstudien Kultur, historia och kunskap som resurs för hållbar affärsutveckling i samverkan

Om författares villkor i Uppsala län – ett kunskapsunderlag

Utställningsarrangörer inom bild- och formområdet i Uppsala län

Riktlinjer för arbetet med konstnärlig gestaltning vid Landstinget i Uppsala län

Regional biblioteksplan för Uppsala län 2015-2017

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län - En studie genomförd i november och december 2014

Regional kulturplan för Uppsala län 2015-2017

Vi är arrangörer och behöver en lokal - en kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län

Uppsala län - en satsning på konstnärligt innehåll: utredning och förslag på en ny regional konstverksamhet

Regional kulturplan för Uppsala län 2013-2014

Ny modell för bidrag till studieförbund: Utredning om Landstinget i Uppsala läns bidrag till studiedistrikten

Organisation och huvudmannaskap för vissa kulturinstitutioner i Uppsala län

Den kreativa sektorn – En tillväxtbransch för entreprenörskap och företagande: Slutrapport för projektet KRUT– Kreativ Utveckling i Uppsala län

Kultur i länet - Historia och samtid

Kanaler och nätverk kring kultur i vården i Uppsala län

Scenkonst i Uppsala län – en regional utredning

Utredning - Konstverksamheten inom Landstinget i Uppsala län 2007-2008

Utredning om regional bildkonstverksamhet i Uppsala län

Genomlysning av Film i Uppland

Genomlysning av Dans i Uppland

Utredning av Kultur i länets bidrag

Nya kulturpolitiska strategier för Landstinget

Kulturvanor i Håbo, Älvkarleby och Östhammar