Kultur och hälsa

Forskning har påvisat ett tydligt samband mellan kultur och hälsa. Kulturupplevelser kan ge nya perspektiv och utmaningar och därmed bidra till ett djupare livsinnehåll och en känsla av sammanhang. Kultur kan fungera som en viktig friskvårdsfaktor i olika slag av hälsofrämjande arbete. Genom att se människan som en helhet, där kultur blir ett komplement till den medicinska vården, främjas och stärks det friska i människan.

Kultur och bildning arbetar på olika sätt för att öka kunskapen om sambanden mellan kultur och hälsa. Vi medverkar i nätverk, följer forskning och samarbetar kring projekt och satsningar. Här berättar vi om egna insatser på området och tipsar om andra organisationers arbete.

SKA och Kulturdygn

Nätverket SKA, Samverkan för Kultur på Akademiska, består av representanter från Strategiska enheten vid Kultur och bildning samt Sjukhusbiblioteket, och Hälsofrämjande sjukhus vid Akademiska sjukhuset. SKA vill uppmärksamma det arbete med kultur som redan bedrivs på Akademiska sjukhuset samt möjliggöra nya samarbetsformer och arbeta för att synliggöra sambandet mellan kultur och hälsa.

Den 15 mars 2012 arrangerades Kulturdygn för första gången på Akademiska sjukhuset. Från midnatt till midnatt kunde personal, patienter och besökare på sjukhuset gå på konserter, lyssna på föreläsningar, se på film, uppleva teater, gå konstvandringar, prova på danser av olika slag, sjunga allsång och se på utställningar med mera, på flera olika platser runt om på sjukhusets område. Vid halvtid på dygnet höll sjukhusdirektör Lennart Persson tal i huvudentrén och även media var på plats och rapporterade. Program ligger i högerfliken.

Kulturdygn 2013 ägde rum den 17 april med tema Dans. Program ligger i högerfliken.

Kulturdygn 2014 ägde rum 2 april med tema Kultur och hälsa. Program ligger i högerfliken.

Kulturdygn 2015 ägde rum 15 april med tema Kultur i sjukhusmiljö. Program ligger i högerfliken.

Kulturdygn 2016 ägde rum den 13 april med tema Kultur med och för personal. Program ligger i högerfliken.

Från och med 2017 arbetar Kultur och bildning vidare med kultur och hälsa i andra former.

Forskningscentrum om kultur och hälsa

Vid Göteborgs universitet finns ett forskningscentrum inriktat på kultur och hälsa. De arbetar för att starta och stödja olika former av forskning, utbildning och utvärdering på temat kultur och hälsa. På sin webbplats sprider de information, kunskaper och erfarenheter inom området. Se länk till Centrum för kultur och hälsa vid Göteborgs universitet till höger. 

Kultur och hälsa i Sverige

Kultur och bildning ingår i ett nationellt nätverk för kultur och hälsa, där ett antal län/regioner och kommuner med kultur och hälsa-verksamhet ingår. Nätverket har regelbundna träffar för erfarenhetsutbyte. På den gemensamma hemsidan Kultur och hälsa i nordisk samverkan (som drivs av Umeå kommuns Kultur för seniorer-ansvarig) kan man bland annat hitta information om hur man arbetar med kultur i vården på olika platser i Sverige, men även i andra nordiska länder. Se länk till hemsidan till höger.

Kulturrådets arbete med kultur och hälsa

Kulturrådet arbetar omvärldsbevakande och informerande med kultur och hälsa. Detta innebär bland annat att de ska tillgängliggöra goda exempel och arbetsmetoder, i synnerhet inom sjukvård och äldreomsorg. Som ett led i detta har Kulturrådet bland annat information på sin webbplats om vad som händer på området inom forskning samt hur man arbetar med dessa frågor internationellt, nationellt, regionalt och lokalt. Läs mer på kulturrådets webbplats, se länk till höger.

Dansterapiprojektet Emotions in motion

Under 2009 pågick projektet Emotions in motion, i samarbete mellan Kultur i vården-verksamheten, danskonsulenten vid Kulturenheten och Ungdomshälsan, Landstinget i Uppsala län. Projektet stöddes av Allmänna arvsfonden. Ewa Aho Nyman, leg. psykoterapeut och dansterapeut, ledde projektet som gick ut på att pröva dansterapi som behandlingsform för ungdomar med depressiva tillstånd. Läs mer om projektet via länken nedan.

Dansterapiprojektet Emotions in motion

Kultur för hälsa, exempelsamling

Vill du veta mer om forskningsområdet kultur och hälsa? Statens Folkhälsoinstitut gav 2005 ut en exempelsamling kallad Kultur för hälsa, där ett antal undersökningar och studier som visar på kulturupplevelsers betydelse för hälsan tas upp. Den finns att ladda hem som pdf-dokument till höger.