Arbetet med regional kulturplan i länet

Nedan kan du läsa om hur de regionala kulturplanerna arbetas fram. Processen startade redan hösten 2010 inför den första kulturplanen. Nedifrån och upp kan du följa vad som varit aktuellt i arbetet med kulturplanerna vid olika tidpunkter sedan dess. Till höger hittar du även en samling dokument som tagits fram i arbetet. 

Juli 2018

Regionfullmäktige fattade i juni 2018 beslut om en ny regional kulturplan med namnet "Kultur i en nyskapande kunskapsregion - Region Uppsalas kulturplan 2019-2022." Kulturplanen är inskickad till Statens kulturråd, som senare fattar beslut om vilken fördelning av statsbidraget som sker mellan regionerna för verksamhetsåret 2019.

Maj/juni 2018

Förslaget till ny regional kulturpaln har behandlats av kulturnämnden och regionstyrelsen. Nästa instans att behandla kulturplanen är regionfullmäktige. Håll utkik efter handlingarna under juni.

Februari 2018

Remisstiden för att lämna synpunkter på förslaget till Regional kulturplan 2019-2022 gick ut den 20 februari. Flera viktiga remissinstanser uttrycker att de har funnit planen intressant och välskriven, liksom att processen för att ta fram planen har präglats av delaktighet. Nu kommer kulturnämnden att gå igenom remissvar och se över synpunkter innan nästa steg tas inför politiska beslut under våren.

Augusti 2017

Kultur och bildning och kulturnämnden har fört flera givande dialoger med kommunerna under sommaren. Det har varit full aktivitet inför arbetet med en ny kulturplan. Uppsala län har ett rikt kulturliv. I länets mindre orter har föreningslivet och civilsamhället en stor betydelse för möjligheterna att kunna uppleva eller utöva kultur. I staden finns institutionerna vars verksamhet är kontinuerlig och når många människor. Samverkan mellan institutioner och föreningsliv möjliggör idag många kulturupplevelser på olika håll i länet.

Nu i augusti är många skribenter sysselsatta med att formulera text som kan bidra till den nya kulturplanen. Kultursamverkansmodellen innebär att många olika verksamhetsområden belyses och de som arbetar med ett visst område har stor yrkeskunskap som på så vis tas tillvara. Kultursamverkan är en gemensam skapandeprocess, där framtiden försöker formuleras. Vad vill vi och vad ska vi göra? Vart vill vi nå 2019-2022? Hur når vi dit?

Juni 2017

Sommaren är här och arbetet mot en Regional kulturplan 2019-2022 pågår för fullt. I samverkan och samråd diskuteras form och innehåll. Under våren har den Politiska Kilen diskuterat planen, och ämnet återkommer i samband med den s.k. Sommar-Kil som hålls i början av juni. Då är det tjänstemän från Region Uppsala, kommunerna och kulturlivet som träffas och diskuterar. Kulturnämndens arbetsutskott har påbörjat sina besök i alla kommuner för att inhämta synpunkter från var och en i kulturplaneskrivandet. Det kan konstateras att kommunerna ser olika ut, har olika förutsättningar och behov. Det innebär olika önskemål på stöd och samverkan från den regionala nivån. Flera finner stöd i nätverk, kompetensutveckling och omvärldsbevakning från regional nivå. Alla synpunkter tas tillvara som viktiga insikter i arbetet med den nya kulturplanen och de prioriteringar som kan bli aktuella inom den regionala kulturplanen för kommande period. Det är särskilt roligt att höra det engagemang som finns lokalt för att skapa ett levande kulturliv runt om i hela Uppsala län. Länet rymmer såväl landsbygd som stadsliv där kulturverksamhet tillgängliggörs på olika sätt.

Arbetet med civilsamhället fortgår även inför hösten, främst genom samverkan med Ideell kulturallians. Ett nytt samrådsmöte planeras till den 28 augusti. Det är en uppföljning av det möte som hölls i februari. Vi går vidare genom att bl.a. diskutera hur vi vill att samråden ska se ut framöver och vilka intressen som finns. Det är av vikt att skapa en kontinuitet i samrådsformerna, på liknande sätt som sker i dialogerna med andra parter inom kultursamverkansmodellen. Anmälan sker till Jeanette Wetterström ifall ni önskar delta.

Region Uppsala har genom regionstyrelsen lämnat remissvar på en promemoria från Kulturdepartementet om framtida utveckling av kultursamverkansmodellen. Promemorian innehåller t.ex. förslag på att alla län ska ingå i modellen. Förslaget innebär att Stockholm, som nu står utanför modellen, även skulle komma att innefattas av förordningen. Om det blir så att Stockholm kommer med återstår att se. Läs mer om regionstyrelsens beslut i Region Uppsalas nyhetsbrev Uppsnabbat.

Under våren har en praktikant från Göteborgs universitet vid Kultur och bildning arbetat med att sammanställa en uppföljning av allt som gjorts under den tidigare och den pågående kulturplaneperioden. Hon hann även med att göra intervjuer med ungdomar runt om i länet för att tillvarata ett ungdomsperspektiv i kulturplanearbetet.

Februari 2017

Måndagen den 27 februari hölls ett samråd med representanter från civilsamhällets organisationer. Utgångspunkten var att ha ett visionsmöte kring vad som skulle kunna ingå i den nya regionala kulturplanen och inbjudan hade gått ut brett. Många olika intressen var företrädda, t.ex. kulturföreningar och studieförbund. Vi diskuterade även föreningslivets betydelse för regionen och hur vi skulle kunna samverka framöver. Många goda idéer kom fram under kvällen och vi från regionen tackar alla som medverkade med stort engagemang. Nu ska alla idéer behandlas och regionen gör en bedömning hur vi går vidare och vad som kan göras ur ett regionalt perspektiv. Vi arbetar även vidare med projektet Kick tillsammans med Ideell kulturallians. Vi beslutade om att hålla fler samråd framöver. För dig som missade tillfället och vill medverka, så går det bra att ta kontakt med oss. Kontaktuppgifter till höger.

Januari 2017

Nu börjar det år när vi ska arbeta fram en ny regional kulturplan. Denna gång kommer det att vara Region Uppsala och inte landstinget som är avsändaren. En ny kulturplan innebär ännu mer samverkan med kommunerna och samråd med civilsamhället och det professionella kulturlivet. Vi började med att i december ha brainstorming i samverkansgruppen för den så kallade Tjänstemanna-Kilen, där chefer och strateger deltog vid tillfället. Kultur och bildning har gått igenom alla de idéer som framkom och tar med sig dem till nya möten i arbetsprocessen för att ta fram en ny kulturplan. Flera idéer handlar om möjligheterna att samverka och interagera via nätet, för att många olika röster ska komma till tals. Det är tydligt att många gillar att utforska digitaliseringens möjligheter inom kulturlivet. Men ofta önskas också mötesplatser för mera kultur i länet, så behoven är trots allt stora av att mötas i verkliga livet, för att ta del av musik, föreställningar och kulturevenemang - för att utbyta tankar och möta något nytt i mänskliga möten. Institutionerna kan erbjuda kontinuitet och tillgänglighet i utbudet genom sin givna plats. Utanför institutionerna finns andra flöden och konstellationer. 

I december hölls årliga dialoger med länets olika kulturaktörer. Kulturnämnden träffade chefer och styrelser för de verksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen. Dessutom höll tjänstepersoner dialoger med alla övriga bidragsmottagare av årliga anslag och alla studieförbund i länet som berättade om sina verksamheter under året som gått och inför 2017. Det är tydligt att Uppsala län har många engagerade människor med starka organisationer bakom sig som alla bidrar till ett rikt kulturliv i länet. Det bådar gott inför kulturåret 2017.

Uppföljning har gjorts av alla mål som satts i en handlingsplan för år 2016. Måluppfyllelsen för den nuvarande kulturplanen är god och Kultur och bildning når årets mål för de satsningar som formulerats i kulturplanen. Alla de interna och externa parter till Region Uppsala bidrar alla på sina sätt.

November 2016

På torsdag kväll den 24 november, kl. 18, hålls ännu ett möte med Ideell kulturallians om arbetet med regional kulturplan. Är du verksam i en förening och önskar vara med och diskutera, hör av dig med en anmälan till Ideell kulturallians eller till Jeanette på landstinget. Kontaktuppgift finns på denna sida.

Oktober 2016

Nu tar vi nya tag och uppdaterar denna sida. Mycket har hänt under året vad gäller arbetet med den regionala kulturplanen. I september flyttade Kultur och bildning in på Storgatan 27 i Uppsala och där sitter staben, Kulturenheten och Länsbibliotek Uppsala nu tillsammans. Arbetet med de olika satsningarna i kulturplanen fortgår och måluppfyllelsen vid halvåret 2016 var mycket god. Kulturnämnden har i början av oktober fört dialog på styrelsenivå med alla de verksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen inför 2017. Kultur och bildning har också inlett ett samarbete med Ideell kulturallians, för att civilsamhället ska få ökad delaktighet i dialogerna inför kulturplanearbetet. Projektet heter KICK och har erhållit bidrag från Kulturrådet. I vårt län har vi strävat efter att öka inflytandet från ungdomsorganisationerna och etniska organisationer i ett första steg. Fler möten kommer att hållas framöver.

Inför 2017 har Kulturnämnden fått uppdraget av fullmäktige att påbörja arbetet inför en ny kulturplaneperiod med start 2019. Samverkan innebär att lyssna och föra dialog. Kulturnämnden och förvaltningen Kultur och bildning kommer att inleda arbetet med en mängd dialoger med kommuner och institutioner under året som kommer. Vi för också regelbundna dialoger med de fria kulturskaparna genom det sk Kulturskaparrådet, liksom med det civila samhället.

Ett för oss mycket viktigt samarbete sker inom de s.k. Kilarna. Tjänstemanna-KILen består av kulturchefer från kommuner och det professionella kulturlivet i Uppsala län. När tjänstemännen även bjuder in de styrande kulturpolitikerna så kallas det Politisk KIL. Den 25 oktober hölls en Politisk KIL på Uppsala stadsbibliotek. Vi hade bjudit in kulturchefen i Västra Götalandsregionen för att delge hans erfarenheter av hur en kulturnämnd i en stor region arbetar och hanterar olika kulturpolitiska frågor inom kultursamverkansmodellen.

Följ oss också på Facebook. De olika konsulentverksamheterna vid Kulturenheten har ofta många olika aktiviteter på gång. Vid årsskiftet får vi även en teaterkonsulent inom förvaltningen.

November 2015 

Regional kulturplan för Uppsala län 2015-2017 förlängs med ett år, så att den gäller till och med 2018. Det beslutade landstingsfullmäktige på sitt sammanträde den 23 november.

Förlängningen görs mot bakgrund av den planerade regionbildningen, där man vill avvakta utvecklingen för att bättre kunna bedöma vilka satsningar och prioriteringar som är tänkbara och ekonomiskt och organisatoriskt möjliga. Dessutom är kulturplanens satsningar omfattande och planen kan därför omfatta ytterligare ett år.

Juli 2015 

Just nu pågår en synpunktsrunda till alla samverkansparter som ingår i arbetet med kultursamverkansmodellen. Landstingets kulturnämnd föreslår en förlängning med den nuvarande kulturplaneperioden med ytterligare ett år, så att den regionala kulturplanen även kan omfatta år 2018. Sista dag för att lämna synpunkter till Kultur och bildning är den 1 september.


November 2014

Tillsammans med Riksteatern Uppsala län och Uppsala läns bildningsförbund arrangerade Kultur och bildning en kväll för att diskutera civilsamhället. Ideell kulturallians medverkade med samtal om hur allianser kan fungera på riksnivån respektive hur det fungerar på regional nivå med ett exempel från Östergötland. Kvällen avslutades med en paneldebatt. Kultur och bildning arbetar vidare för att utveckla goda samråd med civilsamhället.

Bild på deltagare i paneldebatt

Juni 2014

Den 17 juni beslutade landstingsfullmäktige att anta kulturnämndens förslag till treårig Regional kulturplan 2015-2017. Planen innehåller tre olika perspektiv med 13 utvecklingsområden och en rad nya satsningar. Landstinget kommer att arbeta för att kultur når medborgare i olika delar av länet. Satsningar görs exempelvis på att sprida scenkonst, författarbesök och litteratur i länet. Länets kulturinstitutioner arbetar också med en rad prioriteringar under perioden. De största mottagarna av statsbidraget är kulturinstitutionerna Musik i Uppland, Upplandsmuseet och Uppsala stadsteater. Andra mottagare är konsulentverksamheterna i länet liksom arkivverksamheter. Kulturplanen ska nu lämnas in till Kulturrådet inför beslut om fördelning av statsbidraget. Kulturrådet fattar beslut om statsbidrag för ett år i taget. Efter årsskiftet kommer beslut om det statsbidrag som går till Uppsala län för år 2015.

April 2014

Kulturnämnden fattade den 9 april beslut om förslaget till Regional kulturplan 2015-2017. Nu lämnar nämnden sitt förslag för vidare behandling i landstingsstyrelse och landstingsfullmäktige för beslut innan sommaren.

Mars 2014

Kultur och bildning behandlar nu de remissvar på förslaget till ny kulturplan som inkommit. Förvaltningen tar hänsyn till synpunkter, reflektioner och förslag till förbättringar. Kulturnämnden behandlar ärendet på sitt sammanträde den 9 april och handlingarna finns tillgängliga på webben för allmänheten en vecka innan sammanträdet.

Februari 2014

Nu finns det möjlighet att lämna remissvar på kulturnämndens förslag till Regional kulturplan för Uppsala län 2015-2017. Remissupplagan av den nya kulturplanen finner du under fliken "Regional kulturplan". Remisstiden går ut den 12 mars. Svaren sänds med e-post till kil@lul.se. Efter remisstiden kommer svaren att beaktas innan kulturnämnden fattar beslut om kulturplanen vid sitt sammanträde den 9 april. Därefter lämnas kulturplanen för beslut i landstingsstyrelse och landstingsfullmäktige innan sommaren.

Januari 2014

Kulturnämnden har under januari månad påbörjat sina politiska möten i länets kommuner för att diskutera den regionala kulturplanen. Under januari har möten hållits med Håbo, Älvkarleby, Östhammar, Tierp och Uppsala kommun. Under början av februari hålls möten i Enköping, Heby och Knivsta. Kulturnämnden diskuterar arbetsutskottets förslag till ny kulturplan vid sitt sammanträde den 29 januari. Efter justeringar kommer kulturplanen att sändas på remiss under februari tills några dagar in i mars. Slutdatum för remissen kommer att sättas när den sänds ut.

December 2013

Nu pågår skrivandet av den regionala kulturplanen för åren 2015-2017. Under hösten har många samverkansmöten hållits och många synpunkter har lämnats till Kultur i länet för att kunna beaktas i skrivprocessen. I november hölls en så kallad Tjänstemanna-Kil som handlade om temat kulturella och kreativa näringar (KKN). Den 28 november hölls ett öppet kvällsmöte med civilsamhället, där många ideella föreningar och olika aktörer deltog för att diskutera den nuvarande kulturplanen och ge inspel till framtagandet med den nya kulturplanen. Vid mötet genomfördes workshops och diskussioner kring ämnen som deltagarna fick välja bland. Mötet var ett samarrangemang mellan Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Uppsala läns bildningsförbund. I början av december hölls även ett diskussionsmöte i Uppsala med en grupp av kulturskapare från hela länet tillsammans med KLYS. Kulturdirektören och kulturskaparna deltog i en nationell mötesplats som KLYS ordnade i Stockholm. Efter jul i januari planerar kulturnämnden en rundtur till kommunernas kulturpolitiker i länet.

Oktober 2013

Nuvarande Regionala kulturplan gäller för åren 2013-2014 och är följaktligen tvåårig. Uppsala län har varit med i kultursamverkansmodellen under år 2013 och planerar nu för fullt inför år 2014. Men det är redan dags att arbeta fram en ny kulturplan för kommande period som sträcker sig över åren 2015-2017. Denna gång blir kulturplanen treårig, vilket också är det som Statens Kulturråd skriver i föreskrifterna om hur kulturplaner bör utformas. Processen att arbeta fram den nya kulturplanen är intensiv under hösten. Kultur i länet samordnar arbetet och skriver fram kulturplanen. Under september månad höll kulturdirektören möten med de kommunala kulturcheferna i länet och de regionala chefstjänstemännen på länets olika kultursinstitutioner. På tjänstemannanivå har det arbetats i workshops och utbytts tankar om framtida satsningar. Det hölls även en så kallad Politisk Kil den 18 oktober där kulturpolitiker var inbjudna. Kultur i länet för även dialoger med kulturskaparna i länet och med olika företrädare för det civila samhället. Under februari kommer det finnas möjlighet att tycka till om den nya kulturplanen när den går ut på remiss. Enligt planerna ska landstingsfullmäktige besluta om den nya Regionala kulturplanen 2015-2017 vid sitt sammanträde i juni.

Januari 2013

Kulturrådet tog den 30 januari beslut om stöd till regional kulturverksamhet för 2013. Statsbidraget är på totalt drygt 1,2 miljarder kronor varav Uppsala län får 37,86 miljoner kr. Den regionala kulturplan som landstingsfullmäktige antog i juni 2012 ligger till grund för Kulturrådets beslut. Uppsala län ingår därmed i kultursamverkansmodellen.

Juni 2012

18 juni antogs Regional kulturplan för Uppsala län 2013-2014 av landstingsfullmäktige. Kulturplanen innehåller en vision om att på 10 år göra länet till ett kreativt kraftcentrum med internationell lyskraft. Under de två första åren genomförs en extra satsning på litteratur, scenkonst och kulturell infrastruktur i länets samtliga delar.

April 2012

Regional kulturplan för Uppsala län 2013-2014 var ute på remiss under totalt sex veckor i februari-mars. Totalt 21 instanser erhöll den regionala kulturplanen på remiss, bland andra länets kommuner och regionala kulturinstitutioner/organisationer. Sammanlagt 33 yttranden kom in, däribland 14 spontana remissvar. Kulturnämnden tog del av de inkomna remissvaren och därefter justerades kulturplanen.

Den 25 april antogs så kulturplanen av landstingets kulturnämnd. Regional kulturplan för Uppsala län 2013-2014 överlämnas nu till landstingsstyrelsen och sedan till landstingsfullmäktige för slutgiltig behandling 18-19 juni.

Februari 2012

Efter en längre tids intensivt arbete har nu remissupplagan av den regionala kulturplanen för Uppsala län åren 2013-2014 sammanställts och godtagits av landstingets kulturnämnd. I dag har remissupplagan även skickats ut till remissinstanserna - sammanlagt 21 berörda parter ombeds komma med synpunkter. Det blir därmed en lite längre remisstid än beräknat. Remissvaren ska vara inlämnade till kulturnämnden per post eller e-post senast den 16 mars 2012.

December 2011

För att göra fler röster hörda i processen med att ta fram en regional kulturplan, har Kultur i länet bland annat genomfört tre enkätundersökningar som alla berör olika aspekter av länets kulturliv. Enkäterna riktade sig till invånare i länets kommuner, professionella kulturskapare verksamma i länet samt till länets ungdomar.

I högerspalten finns rapporten Tre enkätundersökningar, som är en sammanställning av enkäternas resultat.

November 2011

Nu pågår skrivandet av den regionala kulturplanen. Samverkan har skett genom besök och dialoger med samtliga kommuner i länet och avslutades med ett uppskattat besök i Knivsta kommun den 9 november. Kulturnämnden sammanträdde den 17 november för att under ett extrainsatt arbetsmöte bland annat diskutera vilka särskilda satsningar man önskar göra framöver på kulturens område. När kulturplanen efter årsskiftet går ut på remiss är den sedan tidigare efterfrågade remissrundan planerad till i mars med en remisstid på 3 veckor.

Oktober 2011

Nu är kartläggningsfasen avslutad i arbetet med den regionala kulturplanen. Arbetet går nu in i en ny fas där planen ska skrivas.

Fredagen den 30 september hölls en sammankomst på Clarion Hotel Gillet i Uppsala med politiker från kommuner och landsting och deras tjänstemän. Där presenterades nulägesbeskrivningarna och diskuterades under en heldag. Intresset var stort med 75 deltagare med alla länets kommuner representerade.

Vid eftermiddagens politiska diskussion beslutade presidiet för lanstingets kulturnämnd efter politiska önskemål att förslaget till den regionala kulturplanen kommer att skickas ut på remiss. Det blir en kort remisstid på ca 14 dagar. Den politiska diskussionen under dagen gav även vid handen att landstinget som ett demokratiskt och förtroendevalt organ står fast vid den roll det tilldelats som samordnare av kultursamverkansmodellen. Därmed kan den fastställda tidsplanen hållas med målet inställt på en sjösättning av kulturplanen budgetåret 2013.

Värdet av transparens i samverkansmodellen och dess beslutsformer betonades också av politikerna. Många värdesatte den dialog som landstinget för med kommunerna i länet. Dialogen var inte avslutad med mötet utan kommer att fortgå vid kommande möten, de s.k. Politiska KILerna.

September 2011

Under det senaste året har Kultur i länet, i nära samarbete med länets åtta kommuner och de regionala kulturaktörerna, gjort en kartläggning av länets kulturliv. Arbetet har resulterat i två rapporter: Nulägesbeskrivning av Uppsala läns kulturliv - Länets åtta kommuner och Nulägesbeskrivning av Uppsala läns kulturliv - De regionala kulturaktörerna. Nulägesbeskrivningarna är två av de underlag som kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med att ta fram vår regionala kulturplan.

Rapporterna finns att läsa i högerspalten, där finns även sammanfattningar av dokumenten.

Maj 2011

Nu finns dokumentation från vårt kreativa möte med länets ideella kulturföreningar som ägde rum 26 maj. Mötet arrangerades av Kultur i länet tillsammans med Riksteatern Uppsala län och Uppsala Läns Bildningsförbund. Medarrangör var också Ideell Kulturallians.

Bilder från möte med ideella kulturföreningar i maj 2011

Dokumentationen är gjord av Anneli Olson, Riksteatern Uppsala län, och fotografierna är tagna av Inger Eriksson, Uppsala Läns Bildningsförbund. Dokumentationen finns att ladda ned i högerspalten.

Mars 2011

Arbetet med att samla in material till nulägesbeskrivningen av länets kulturliv har pågått för fullt under vintern och närmar nu sig slutet. Material har samlats in från länets samtliga kommuner och från de regionala kulturaktörer (institutioner, föreningar och konsulentverksamheter) som direkt berörs av kultursamverkansmodellens införande.

För att få medborgarperspektiv på länets kulturliv har enkätundersökningar genomförts i länets samtliga kommuner, antingen genom intervjuer på stan eller genom webbenkäter på kommunens hemsida. Enkätundersökningen har ställt frågor om vad man anser om kommunens kulturliv: vad som är bra och vad som behöver utvecklas, vad man tar del av för kulturutbud utanför den egna kommunen och vad man är särskilt stolt över i sin kommun.

För att få en fördjupad bild av kommunernas kulturliv har Kultur i länet (landstinget) tillsammans med kommunernas kulturförvaltningar genomfört en SWOT-analys i varje kommun. SWOT-analysen har ringat in styrkor, svagheter, möjligheter och hot för respektive kommuns kulturliv. SWOT-analysen gjordes av en grupp på ca 10 personer. I gruppen fanns bland annat representanter från kommunens kulturförvaltning, det civila samhället (föreningslivet) och de professionella kulturskaparna.

Kultur i länet har dessutom särskilt träffat företrädare för KLYS (Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd) och IKA (Ideell kulturallians) för att diskutera de professionella kulturskaparnas och civilsamhällets (ideella krafternas) plats i processen i det fortsatta arbetet med att ta fram en regional kulturplan.

November 2010

Arbetet pågår med att samla in material till den nulägesbeskrivning som ska vara en del av den regionala kulturplanen. Material arbetas fram både på kommunal och regional nivå. Utöver de kommunala och regionala nulägesbeskrivningarna, kommer tematiska och konstartsspecifika grupper sättas samman för diskussioner.

En mall för den kommunala nulägesbeskrivningen har tagits fram av Kultur i länet tillsammans med en kommunal arbetsgrupp, bestående av fyra av länets kommunala kulturchefer. Nulägesbeskrivningen innehåller tre olika delar:

Kartläggning (uppgifter om exempelvis kommunal finansiering av kultur, arbetet med kulturpolitiskt prioriterade områden, samverkan över kommun-/länsgränsen, kulturskaparnas situation och civila samhällets betydelse för den kulturella infrastrukturen). Medborgarenkät (utförs på tre ställen per kommun, totalt 75 kommuninvånare per kommun). SWOT-analyser (tillsammans med en fokusgrupp med representanter för professionella konstnärer, bibliotek, kulturarv/museum/arkiv, studieförbund, kulturförvaltning, föreningsliv, kulturturism och samhällsbyggnad).

En mall för den regionala nulägesbeskrivningen har tagits fram av Kultur i länet tillsammans med de regionala kulturaktörerna i länet. Nulägesbeskrivningen enligt mallen kommer att kompletteras av organisationernas verksamhetsberättelser.

Den regionala nulägesbeskrivningen kommer bland annat att innehålla uppgifter om bidrag och uppdrag, verksamhet i respektive kommun, arbetet med kulturpolitiskt prioriterade områden, samverkan över länsgränserna och uppdatering av tidigare gjorda genomlysningar av verksamheten.