Kulturpolitiska mål

Utgångspunkt för den regionala kulturplanen är kulturpolitiska mål, såväl de nationella kulturpolitiska målen från 2009 som Region Uppsalas egna. Här kan du läsa mer om dem. Den regionala kulturpolitiken har tre huvudsakliga mål: ett rikare konstliv, en ökad kulturell delaktighet och en attraktivare livsmiljö.

Övergripande mål och strategier för Region Uppsalas kulturinsatser

Mål och strategier för Region Uppsalas kulturinsatser har formulerats utifrån ett analysverktyg, en bild av kulturpolitiken som en cirkel med tre delar. Delarna motsvarar olika utgångspunkter för politiska beslut; konsten, människan och regionen. De olika delarna kallas konstpolitik, kulturpolitik och kulturplanering.

 

Cirkel delad i tre delar kallade konsten, människan och regionen

 

Region Uppsala har ett övergripande mål för varje del:

Konstpolitik

Målet för Region Uppsalas konstpolitik är att länet ska ha ett rikt konstliv av hög kvalitet.

För att nå målet ska Region Uppsala:
• Underlätta för professionella konstnärer att verka i länet
• Stimulera till ökad bredd och mångfald i länets konstliv
• Visa öppenhet för ny teknik och nya konstformer
• Främja gränsöverskridande möten

Konst är här synonymt med konstarterna och innebär gestaltning av upplevelser, idéer och kunskap i konstnärlig form inom till exempel litteratur, bild- och fomkonst, musik, teater, dans och film.

Kulturpolitik

Målet för Region Uppsalas kulturpolitik är att länets invånare ska vara kulturellt delaktiga.

För att nå målet ska Region Uppsala:
• Ge länets invånare möjlighet att vara skapande, kreativa och aktiva
• Ge länets invånare ökad tillgänglighet till konst- och kulturupplevelser
• Uppmuntra och stödja länsinvånarnas kunskapssökande
• Underlätta för människors möten

Kultur är här de värderingar, traditioner och livsstilar som håller samman en grupp, en befolkning eller ett samhälle i social gemenskap. Kulturbegreppet omfattar, förutom den professionella konsten inom alla konstarter, även deltagarkultur, amatörkultur, bildningsverksamhet och kulturarv.

Kulturplanering

Målet för Region Uppsalas kulturplanering är att länet ska erbjuda en attraktiv livsmiljö.

För att nå målet ska Region Uppsala:
• Bidra till att konst och kultur blir mer tillgänglig i hela länet
• Integrera konst och kultur i det offentliga rummet
• Öka intresset och förståelsen för konst och kultur som utvecklingsfaktor
• Arbeta för ett rikt kulturliv som kan medverka till att utveckla och stärka länets profil

Kulturplanering handlar om samspelet mellan kultur, plats och identitet. Kulturplanering innefattar konstarterna, kultur i dess breda bemärkelse, bildningsverksamhet och kulturarv, men också områden som samhälls-/stadsplanering, besöksnäring samt kulturella och kreativa näringar.

Armlängds avstånd

Förutom de övergripande kulturpolitiska målen värnar Region Uppsala principen om armlängds avstånd. Armlängdsprincipen innebär att den politiska nivån beslutar om mål och riktlinjer och lägger fast de ekonomiska ramarna. De konstnärliga bedömningarna eller andra kvalitativa bedömningar överlåts till konstnärliga ledare, ämnesexperter och sakkunniga.

Nationella kulturpolitiska mål

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

För att uppnå målen ska kulturpolitiken
• Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor
• Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse
• Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas
• Främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan
• Särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur

Region Uppsalas kulturpolitiska mål och strategier har samma riktning som de nationella och bidrar till att uppfylla dessa. Mot bakgrund av de nationella målen samt regionala mål och strategier för kulturinsatserna, har länet genom samverkan lagt fast utvecklingsområden, särskilda satsningar och prioriteringar i den regionala kulturplanen.