Kultursamverkansmodellen

Med början 2011 infördes successivt över landet en ny modell för fördelning av statens stöd till regional kulturverksamhet. Modellen kallas kultursamverkansmodellen och presenterades i utredningen Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11). Utredningen, samt landstingets yttrande över den, finns att ladda ner som pdf-filer i högerspalten. Kultursamverkansmodellen har även kallats koffertmodellen eller portföljmodellen. 

Landstinget/regionen fördelar statsbidrag baserat på kulturplanen

Tidigare avgjorde staten vilka regionala kulturinstitutioner som ska få statligt stöd. Kultursamverkansmodellen innebär istället att alla landsting/regioner som ingår i modellen ska upprätta en regional kulturplan. Kulturplanen ska utgöra grund för myndigheten Kulturrådets beslut om fördelning av statsbidrag. Statsbidraget ges som ett enda samlat anslag till landstinget som sedan ansvarar för fördelningen till kulturverksamheter i länet. 

Områden som ingår i kultursamverkansmodellen

Dessa är de sju verksamhetsområden som landstingen/regionerna fördelar statliga pengar till genom kultursamverkansmodellen:

  • Professionell teater-, dans- och musikverksamhet
  • Regional museiverksamhet
  • Konst- och kulturfrämjande verksamhet
  • Regional arkivverksamhet
  • Filmkulturell verksamhet med särskild inriktning mot barn och unga
  • Hemslöjdsfrämjande verksamhet
  • Regional biblioteksverksamhet

Den regionala nivån får ökat ansvar

Kultursamverkansmodellen innebär att den regionala nivån har fått ökat ansvar eftersom landstinget/regionen fördelar en stor del av de statliga kulturpengarna i sin region. Kulturplanen tas fram av landstinget/regionen i samverkan med länets kommuner och i samråd med länets kulturliv och det civila samhället.