Shared reading - Läsa tillsammans

Den läsfrämjande metoden Shared reading - Läsa tillsammans är en gemensam läsning som görs i grupp. En utbildad ledare har förberett en text som delas ut när gruppen samlats. Ledaren högläser texten, som kan vara en dikt eller en kortare novell, och sedan börjar samtalet. Svåra ord reds ut, och man närmar sig texten mer och mer. Ett gemensamt utforskande börjar, en stöttande och aktiv läsning där man bidrar med sina tankar och känslor. Den som vill läsa högt får göra det.

Anmäl ditt intresse för att utbilda dig till läsledare till Stefan Eurenius - se kontaktuppgifter till höger.

5-7 november 2019 arrangerade Regionbibliotek Uppsala tillsammans med Regionbibliotek Stockholm för tredje året i rad en läsledarutbildning inom Shared Reading - Läsa tillsammans. Den läs- och litteraturfrämjande metodikkursen gavs i Uppsala och de 16 platserna blev fulltecknade.The Reader kom hit från England och ledde kursen, som alltså hölls på engelska. Utbildningen gav deltagarna den grund och de färdigheter som behövs för att själv börja leda läsgrupper.

Året dessförinnan - i slutet av november 2018 arrangerade Regionbibliotek Uppsala tillsammans med The Reader och Regionbibliotek Stockholm en andra läsledarutbildning inom Shared Reading - Läsa tillsammans. Det visade sig att det fanns intresse för en ny utbildningsomgång, och för att möta det behovet erbjöds då alltså en ny chans att gå denna kurs. 18 deltagare från folkbibliotek, regionbibliotek och studieförbund utbildades.
 
I oktober 2017 utbildades 12 personer, mestadels från folkbibliotek, från Uppsala och Stockholms län.  Erfarenheterna från utbildningarna är goda, deltagarna var mycket nöjda med kursen och grupper har startat på olika håll. Lärare från The Reader i England var på plats och ledde kursen, som hölls på engelska.
 
Regionbibliotek Uppsala och Stockholm står 2018 och 2019 för kostnaderna (kurs, kursmaterial, mat, fika) för biblioteksfolk mot att deltagarna och deras verksamheter:
 
• innan kursen etablerar kontakt med den verksamhet/grupp som det ska samarbetas med

• efter utbildningen börjar leda Shared Reading-grupper

• deltar i de fortbildande träffar som några gånger per år arrangeras av regionbiblioteken i Uppsala och Stockholm

• bidrar till kunskapsdelning utifrån erfarenheter i arbetet med metoden.
 
Shared Reading - Läsa tillsammans kan med fördel kopplas ihop med satsningar som görs inom Stärkta bibliotek (alltså för det fall ni sökt/söker för något som kan kombineras och Kulturrådet beviljar er medel).
 
Mer om Läsa tillsammans/Shared Reading
 
Läsa tillsammans/Shared Reading är en form av socialt läsande i små grupper. En gruppledare stämmer träff med en grupp. Gruppledaren har förberett mötet med att ta med en kortare text, det kan vara en dikt eller en kort berättelse. Varje deltagare får på plats var sitt exemplar av texten - ingen förberedelse krävs alltså. Texten läses högt, långsamt och noggrant av gruppledaren. Efter läsningen görs en gemensam tolkning av texten. Inga krav på att tala, det räcker med att sitta med. Den som själv vill läsa texten högt får den möjligheten. I samtalet utforskas tillsammans betydelser, nyanser och känslor utifrån texten.
 
Metoden kommer från England, har etablerats av The Reader i Liverpool som driver Shared Reading med hjälp av anställda och volontärer. De är noga med att betona att detta inte är biblioterapi. I sammanhanget är deltagarna inte patienter, utan läsare och medmänniskor som i ett kravlöst format tolkar, deltar och uttrycker sig. De eventuella hälsoeffekter som kan uppstå kallar de ”unintended consequences”, alltså oavsiktliga konsekvenser.
 
En bra introduktion till hur Shared reading kan fungera på bibliotek ger den här fyraminuters videon: https://www.youtube.com/watch?v=58LNxNdpIJs

Mer om The Reader: www.thereader.co.uk

Ett nätverk för de initiativ som tas i Sverige har startades, se facebookgruppen Nätverket Shared Reading Sverige.

Från Uppsala län har representanter från Enköpings bibliotek, Heby bibliotek, Knivsta bibliotek, Östhammars bibliotek, Bibliotek Uppsala, Sjukhusbiblioteket vid Akademiska sjukhuset, Regionbibliotek Uppsala, Folkuniversitetet samt institutionen för ABM vid Uppsala universitet utbildats till läsledare.

I april 2017 arrangerade vi tillsammans med Regionbibliotek Stockholm och ABM Uppsala universitet en konferens där Jane och Phil Davis, från The Reader Organisation i Liverpool var huvudpersoner.

En bra introduktion till hur det kan fungera på bibliotek ger den här fyraminuters videon: https://www.youtube.com/watch?v=58LNxNdpIJs

Också denna video från UR introducerar till Shared Reading - Läsa tillsammans: https://urplay.se/program/196303-konstens-dolda-kraft-litteratur En mycket intressant, välgjord och välanvänd halvtimme om läsningens kraft. Om hur litteratur och läsning får ett tydligt värde i nya sammanhang som gör mer eller mindre läskunniga till läsare.

**

Kulturrådets definition av läsfrämjande stämmer bra med vad som kan göras via Shared Reading. Så här skriver Kulturrådet (Ur "Handlingsprogram för läsfrämjande, 2014):

"Vad är läsfrämjande?
 För att förtydliga att Kulturrådets läsfrämjande arbete är en del av kulturpolitiken har vi definierat läsfrämjande på följande sätt.

Läsfrämjande är att:
• göra läsare av läskunniga
• öppna vägar till litteraturen för den som inte läser
• öka tillgången till en mångfald av litteratur på olika språk och i olika format för läsare i alla åldrar
• ge fler möjlighet till en konstnärlig upplevelse genom litteratur
• ta bort hinder för läsning, bredda en repertoar och stärka läsarens självtillit och läsaridentitet."