Internationellt

Det internationella perspektivet - att ta del av och lära känna andra kulturer - är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett större, globalt sammanhang. Att kulturaktörer arbetar över nations- och konstartsgränser bidrar till ett konstliv med mångfald och hög konstnärlig kvalitet. Region Uppsala arbetar för att konstlivets internationalisering ska öka. Det gör vi främst genom ekonomiska bidrag till internationella kulturprojekt och enskilda kultuskapares och kulturaktörers möjlighet till internationellt utbud. Det finns också flera möjligheter att få finansiering till internationella projekt genom andra aktörer och fonder. Nedan listas några tips på finansieringsmöjligheter.

 

Kreativa Europa

Kreativa Europa är EU:s ramprogram för kultur och media för åren 2014−2020. Programmet är en sammanslagning och utveckling av de tidigare programmen Kultur, MEDIA och MEDIA Mundus. Kreativa Europa har en budget om 1,46 miljarder euro för hela programperioden 2014-2020. Kreativa Europa erbjuder möjligheter för europeiska aktörer inom tv, film, dataspel, konst och kultur att samarbeta internationellt och nå ut till en internationell publik. Kreativa Europa består av två delprogram och ett tredje sektorsövergripande programområde.

  • Delprogrammet kultur − vänder sig till de kulturella och de kreativa sektorerna
  • Delprogrammet MEDIA − vänder sig till den audiovisuella sektorn (film, tv och dataspel)
  • Sektorsövergripande programområde − vänder sig till samtliga kulturella och kreativa sektorer, inklusive den audiovisuella sektorn. Inkluderar en ny finansieringsmöjlighet (lånegaranti) samt stöd till gränsöverskridande policysamarbete och innovativa insatser över sektorsgränserna.

 

Det finns fyra stödformer inom delprogrammet KULTUR: europeiska samarbetsprojekt, nätverk, plattformar och stöd för översättning och spridning av europeisk skönlitteratur. Även Europeiska kulturhuvudstäder, kulturpriser, kulturarvsmärket och kulturarvsdagarna ingår i detta delprogram. Läs mer om de olika stödformerna inom delprogammet kultur på Statens kulturråds hemsida

 

I delprogrammet MEDIA inkluderar film, Tv och dataspel och fokuserar på fortbildning av yrkesverksamma, utveckling av projekt inom drama, dokumentärer, animation och interaktiva medier, samt markandsförning och distribution och filmfestivaler. Läs mer om delprogrammet MEDIA på Svenska filminstitutets hemsida

 

Erasmus+

Erasmus+ är EUs program för internationella samarbeten om utbildning, ungdomsfrågor och idrott. Programmet fokuserar på tre slags aktiviteter:

  • Mobilitet - det vill säga lärar-, elev- och studentutbyten, kompetensutveckling, fortbildning, studiebesök, erfarenhetsutbyten. 
  • Projektsamarbete - det vill säga strategiska partnerskap och utvecklingsprojekt mellan skolor, lärosäten, utbildningsorganisationer med flera.
  • Stöd för policyförändring - det vill säga olika verktyg, metoder och arbetssätt för strategisk utveckling på europeisk policynivå.

Läs mer om Erasmus+ på Universitets- och högskolerådets sida Utbyten

  

Nordiska ministerrådet/Nordisk kulturkontakt

Inom Nordiska ministerrådet finns verksamheten Nordisk kulturkontakt. Syftet är att sprida kunskap om och intresse för Norden och verka som sekretariat för Nordiska ministerrådets två stödprogram för kultur, Kultur- och konstprogrammet och Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet.

Kultur och konstprogrammet
Nordiska ministerrådet fördelar medel till projekt inom alla kultur- och konstområden genom Kultur- och konstprogrammet. Programmet är uppdelat i två områden; produktionsinriktad verksamhet och kompetensutveckling. Det är öppet för professionella kulturskapare, amatörkultur och frivillighetssektorn att söka medel.

Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet
Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet fördelar bidrag till resor, nätverksbyggande och residenscenter inom Norden och Baltikum. Det är öppet för professionella kulturskapare och producenter att söka medel.

Läs mer om de två stöden på Nordisk kulturkontakts hemsida

 

Nordiska kulturfonden

Nordisk kulturfond fördelar medel till kulturprojekt som involverar minst tre nordiska länder. Fonden har fyra fokusområden som prioriteras extra. Dessa är barn och unga, gles befolkade områden, mångfald och inkludering och nordisk grannspråkförståelse. Läs mer på Nordisk kulturfonds hemsida

 

European Cultural Foundation

European cultural foundation är en holländsk organisation som arbetar för ett öppet, inkluderande och demokratisk Europa med kultur som utgångspunkt. De fördelar stöd till utbytes- och samarbetsprojekt inom kulturområdet i Europa.
Läs mer på European Cultural Foundations hemsida

 

Svenska Institutet

Svenska Institutet ger stöd till samarbetsprojekt mellan svenska och utländska organisationer genom programmet Creative Force. Syftet med programmet är att stärka öppenhet och demokratiska strukturer genom samarbeten inom kultur, media och relaterade sektorer. Creative Force fördelar medel till organisationer inom civilsamhället, stiftelser, offentlig sektor, privat sektor eller andra professionella aktörer.

Läs mer om Creative  Force på Svenska Institutets hemsida