Kollektivtrafikförvaltningen

UL är sedan 1 januari 2012 en förvaltning, kollektivtrafikförvaltningen, inom Region Uppsala. Region Uppsala är regional kollektivtrafikmyndighet med ansvar för utveckling av länets regionala kollektivtrafik.

UL handlägger Region Uppsalas myndighetsuppgifter och svarar för den operativa administrationen av kollektivtrafiken i Uppsala län. Förvaltningens uppgifter är bland annat:

 • att arbeta med strategiska lång- och kortsiktiga planer
 • att utveckla resmöjligheter och system
 • att upphandla trafiktjänster av fristående trafikföretag
 • att planera och beställa trafik av upphandlade trafikföretag
 • att utveckla och underhålla hållplatser och terminaler
 • att samordna tidtabeller och priser
 • att utveckla försäljningskanaler och biljettutbud
 • att informera om och marknadsföra biljetterbjudanden och resmöjligheter


Region Uppsala har tillsatt en kollektivtrafiknämnd som fattar de beslut som styr förvaltningens verksamhet. Ledamöterna i nämnden hittar du här.

Dokument och handlingar

Samråd om riktlinjer för tillgänglighet i kollektivtrafiken i Uppsala län för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet handlar om alla människors demokratiska rättighet att kunna röra sig fritt och verka i samhället på lika villkor. En tillgänglig allmän kollektivtrafik där alla resenärer oavsett funktionsnedsättning har likvärdiga möjligheter att resa berör i hög utsträckning det vardagliga livet för invånarna i Uppsala län.
I syfte att systematisera arbetet med tillgänglighetanpassning av kollektivtrafiken har Region Uppsala tagit fram riktlinjer för detta viktiga arbete. Riktlinjerna bygger övergripande på lagen om kollektivtrafik, plan- och bygglagen, EU-förordningar om kollektivtrafik samt råd och riktlinjer från statliga myndigheter och branschorganisationer. Även nationella standarder och rekommendationer inom tillgänglighet för resenärer med funktionsnedsättning beaktas.
Region Uppsala inbjuder nu till att tycka till om riktlinjer tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i kollektivtrafiken i Uppsala län.
Utöver det skriftliga samrådet sker under processens gång dialog med berörda aktörer, såsom kommuner och intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättningar.

Förslag till riktlinjer finns att ladda ner här

Skriftliga synpunkter önskas senast 31 maj 2016, via

E-post: registrator.ktf@lul.se eller

Post: Kollektivtrafikförvaltningen UL, Box 1400, 751 44 Uppsala

UL:s vision
"Allt är nära i en växande region." Ingen annanstans växer Sverige så snabbt som i vår region. Men med utveckling kommer även utmaningar. En viktig del av lösningen är en effektiv, hållbar och pålitlig kollektivtrafik. Vår ambition är att underlätta vardagen för alla som reser i vår region. Vårt arbete med att involvera partners, det vill säga trafikföretag och ägare med flera, i utvecklingen av kundrelationen har lett fram till att frigöra och ta vara på de drivkrafter som medverkar till att fler vill resa med oss. I den branschgemensamma kollektivtrafikbarometern får UL-trafiken bland de högsta betygen i landet. De satsningar på icke fossilt bränsle som UL utvecklat i samverkan med landstinget, länets kommuner och utomstående partners har resulterat i att kollektivtrafiken är den tydliga föregångaren när det gäller långsiktigt hållbara resmöjligheter.

UL:s verksamhet i korthet

 • Totalt gjordes ca 29,5 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar och Upptåget under 2011.
 • Varje vardag kör UL:s regionbussar i länet en körsträcka motsvarande 1,5 varv runt jorden
 • Totalt används ca 125 stadsbussar, ca 250 regionbussar och 11 tåg.
 • Omkring 1 400 personer arbetar inom UL-trafiken fördelat på flera trafikföretag.
 • Under 2011 täcktes UL:s kostnader för buss- och tågtrafiken till ca 55% av biljettintäkter. Resterande del av kostnaderna täcktes av skattemedel i form av aktieägartillskott från ägarna.
Samarbete är viktigt
UL arbetar tillsammans med våra trafikföretag och samarbetspartners i regionen för att utveckla den gemensamma affären - vår kollektivtrafik. Vi tar en aktiv roll i det samarbetet.
UL upphandlar all trafik av trafikföretag, varav Nobina är den största. Trafikföretaget får ersättning för den trafik som körs enligt de avtal som tecknats i samband med upphandlingen.