Sekretess

Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om tystnadsplikt och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. Lagen gäller för bland annat kommuner, landsting och kommunala bolag.

Vad betyder sekretess?

Sekretess betyder förbud att röja en uppgift. Förbudet gäller vare sig det sker muntligen eller genom att allmän handling lämnas ut eller att det sker på något annat sätt.

Vilka handlingar är skyddade av sekretess?

Offentlighets- och sekretesslagen reglerar vilka handlingar eller del av handlingar som är skyddade av sekretess i statens, landstingens och kommunernas verksamhet. Finns det inte stöd i offentlighets- och sekretesslagen för att hemlighålla en handling så är den offentlig och ska därmed lämnas ut.

Vem ska iaktta sekretess?

Sekretess ska iakttas av myndigheter och dessas funktionärer. Med myndighet menas i stort sett statliga, landstingskommunala och kommunala organ som inte är beslutande politiska församlingar (till exempel kommunfullmäktige, riksdagen) eller domstolar. Exempel på en landstingskommunal myndighet är landstingsstyrelsen. Med funktionärer menas personer som genom sin anställning eller sitt uppdrag hos myndigheten deltar eller har deltagit i myndighetens verksamhet och fått kännedom om uppgiften.

Gäller sekretess gentemot den enskilde själv?

Eftersom sekretessbestämmelserna har tillkommit till skydd för den enskilde gäller sekretess som huvudregel inte mot den enskilde själv. Den enskilde har rätt att bestämma över sekretessen och kan genom att ge sitt samtycke bestämma om en uppgift ska lämnas ut till någon annan. I ett par undantagsfall har den enskilde inte rätt att förfoga över sekretess till skydd för honom/henne. Exempelvis kan patientjournalen hållas hemlig för en patient, om dennes tillstånd skulle förvärras allvarligt om han/hon fick läsa journalen.

Hur länge råder sekretess?

Sekretesstiderna varierar mellan två år och 70 år beroende på vilket intresse som ska skyddas. Då sekretessen ska skydda enskild person är sekretesstiden oftast 50 eller 70 år. Sekretesstiderna är ofta utformade som maximitider som anger vilken längsta tid som en uppgift i en allmän handling får hållas hemlig.

Hur gör jag om jag vill överklaga beslut om att en handling är sekretessbelagd?

Om du anser att Region Uppsala har fattat ett felaktigt beslut, har du möjlighet att överklaga beslutet hos kammarrätten. För att kunna överklaga måste du få ett skriftligt avslagsbeslut från myndigheten.